FAK­TA

Bike Season - - Flèche Wallonne -

KA­TE­GO­RI:

STA­TUS:

Wor­ld Tour

Se­mi­k­las­si­ker

KEN­DE­TEGN: Fi­na­lestig­nin­gen Mur de Huy er kendt som en la­ek­ker­bid­s­ken for spor­tens ’pun­ch­eurs’ og er lø­bets ube­tin­get stør­ste at­trak­tion, selv om der er me­get an­det godt på ru­ten.

AR­RAN­GØR: Amaury Sport Or­ga­ni­sa­tion (ASO)

BAG­GRUND: Skabt i 1930’er­ne som re­k­la­me­søj­le og øko­no­misk red­nings­plan­ke for avi­sen Les Sports. La­e­ne­de sig i begyndelse op ad Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge og blev i man­ge år af­vik­let da­gen før det bel­gi­ske monu­ment. Si­den 1985 er lø­bet blev af­vik­let ons­dag mel­lem Amstel Gold Ra­ce og Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Alejan­dro Val­ver­de (Spa­ni­en) 2014 Alejan­dro Val­ver­de (Spa­ni­en) 2013 Da­ni­el Moreno (Spa­ni­en) 2012 Jo­aquim Rod­ri­gu­ez (Spa­ni­en) 2011 Phi­lip­pe Gil­bert (Bel­gi­en)

FLEST SEJ­RE

Fem ryt­te­re har vun­det hver tre gan­ge: Mar­cel Kint (Bel­gi­en), Ed­dy Merckx (Bel­gi­en), Moreno Ar­gen­tin (Ita­li­en), Davi­de Re­bel­lin (Ita­li­en), Alejan­dro Val­ver­de (Spa­ni­en)

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Bo Ham­bur­ger, vin­der, 1998 Kim An­der­sen, vin­der, 1984.

FRA HI­STO­RI­EN

1936 - Før­ste ud­ga­ve går fra Tour­nai til Liè­ge og vin­des af bel­gi­e­ren Philé­mon De Me­er­s­man.

1943 - Mar­cel Kint vin­der den før­ste af tre sej­re. De fal­der tre år i tra­ek, hvil­ket in­gen an­den har pra­este­ret.

1950 - Ita­li­e­ne­ren Fau­sto Cop­pi vin­der med fem mi­nut­ter og fem se­kun­der til num­mer to. Det er sta­dig den stør­ste vin­der­m­ar­gin i hi­sto­ri­en.

1951 - Schweize­ren Fer­di Küb­ler vin­der Flèche Wallonne lør­dag og Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge søn­dag. Han gen­ta­ger pra­e­sta­tio­nen året ef­ter.

1984 - Kim An­der­sen vin­der med tre mi­nut­ter og 39 se­kun­der til num­mer to. Det er stør­ste vin­der­m­ar­gin i ud­ga­ver med Mur de Huy i fi­na­len.

1996 - Lan­ce Arm­strong vin­der lø­bet, og sej­ren er en af få, han ik­ke er ble­vet fra­ta­get ef­ter sin do­ping­til­stå­el­se

2008 - Luxem­bour­ge­ren Kim Kir­chen sej­rer på Mur de Huy og vin­der en eta­pe og kø­rer i gult i Tou­ren. To år se­ne­re må han op­gi­ve kar­ri­e­ren på grund af hjer­te­pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.