DEN SMUK­KE GAM­LE DA­ME

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

LIÈ­GE-BA­STOG­NE-LIÈ­GE ER RIG­TIGT CY­KEL­LØB, HVOR DET ER RYT­TER­NE OG IK­KE KVA­LI­TE­TEN AF DE­RES UD­STYR, DER ER AF­GØ­REN­DE, SI­GER SPORT­S­DI­REK­TØR KIM AN­DER­SEN.

Den sid­ste af for­års­klas­si­ker­ne er og­så den ae­ld­ste og den, som dra­ger flest Tour-ryt­te­re til sig med si­ne man­ge stig­nin­ger og stol­te tra­di­tio­ner. De fle­ste af dem får al­drig, hvad de kom­mer ef­ter, men de knyt­ter of­te nog­le bånd til det old­gam­le løb, som al­drig si­den bry­des.

Det ga­el­der og­så Kim An­der­sen som i mid­ten af 1980’er­ne prø­ve­de kra­ef­ter med lø­bet sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne Greg Le­mond og Ber­nard Hi­nault.

Hans bed­ste pla­ce­ring er iføl­ge re­sul­tat­lis­ter­ne en 12. plads i 1984, mens han som sport­s­di­rek­tør op­nå­e­de sit hidtil bed­ste re­sul­tat i 2009, da un­ge An­dy Schleck vandt det bel­gi­ske monu­ment. Det var den­gang, de beg­ge ar­bej­de­de for Bjar­ne Ri­is på Team Saxo Bank.

KUN GO­DE BEN

I dag er An­dy Schleck pen­sio­ne­ret, og Kim An­der­sen er sport­s­di­rek­tør på på ame­ri­kan­ske Trek-se­gaf­redo.

”Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge er et ka­em­pe­stort løb i kraft af sin lan­ge, lan­ge hi­sto­rie og det utal af sto­re me­stre, som har kørt det og vun­det det,” si­ger Kim An­der­sen.

”For mig er det årets smuk­ke­ste løb sam­men med Lom­bar­di­et Rundt. Der er ik­ke me­get an­det end de go­de ben, der af­gør lø­bet.”

”I Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix er der man­ge dyg­ti­ge ryt­te­re, der bli­ver eli­mi­ne­ret un­der­vejs på grund af tek­ni­ske pro­ble­mer med ud­sty­ret, men i Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge er det be­ne­ne, der ta­ler,” si­ger Kim An­der­sen.

”Det her er rig­tigt cy­kel­løb. Så­dan ser jeg på det.”

HI­STO­RI­EN FYL­DER

Lø­bets man­ge høj­de­me­ter til­ta­ler isa­er kla­tre­sta­er­ke Grand Tour-ryt­te­re, som hå­ber på at sma­ek­ke et af cyk­lin­gens fem monu­men­ter ind i re­kord­bo­gen og sik­re sig en for­nem og frem­tra­e­den­de plads i spor­tens sto­re hi­sto­ri­e­bog.

”Det her løb er om­ga­er­det af så man­ge tra­di­tio­ner og så lang hi­sto­rie, at der ba­re er en sa­er­lig at­mos­fa­e­re om­kring det,” si­ger Kim An­der­sen.

”Ru­ten har aen­dret sig lidt gen­nem ti­der­ne, men stig­nin­ger­ne er stort set de sam­me som i al den tid, jeg har kendt lø­bet som ryt­ter el­ler sport­s­di­rek­tør.”

”Man kø­rer, hvor al­le de sto­re gen­nem ti­der­ne har kørt. Hi­sto­ri­en fyl­der der­for en hel del, når man ta­ler om Liè­ge-ba­stog­neliè­ge,” si­ger Kim An­der­sen.

SAT­SER PÅ SCHLECK

I år skal han i Trek-se­gaf­redo-ser­vi­ce­vog­nen for­sø­ge at di­ri­ge­re Fränk Schleck og Bauke Mol­le­ma frem til sejr i den bel­gi­ske klas­si­ker. Det er isa­er de to, hol­det sa­et­ter sin lid til i Ar­den­ner-klas­si­ker­ne - først Amstel Gold Ra­ce, der­på Flèche Wallonne og til sidst Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge. Fränk Schleck er to gan­ge slut­tet som num­mer tre i lø­bet, nem­lig i 2007 og 2008, og han stod i 2011 på po­di­et med sin lil­le­bror, An­dy, da de blev num­mer to og tre ef­ter Phi­lip­pe Gil­bert. Bauke Mol­le­ma blev sid­ste år num­mer 35, halvan­det mi­nut ef­ter vin­de­ren Alejan­dro Val­ver­de, mens Fränk Schleck ud­gik af lø­bet.

FO­TO:GE­ERT VAN­DEN WI­JN­GA­ERT/POL­FO­TO

FRÄNK SCHLECK. FO­TO: BON­NERUP CLAUS I/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.