FAK­TA

Bike Season - - Liège-bastogne-liège -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

STA­TUS: Monu­ment

TIL­NAVN: Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge kal­des ’La Doyen­ne’, den ae­ld­ste, hvil­ket er et vel­fortjent til­navn, idet lø­bet er det ae­ld­ste cy­kel­løb, som sta­dig af­vik­les.

KEN­DE­TEGN: En se­rie stig­nin­ger, som gør lø­bet at­trak­tivt for kla­tre­sta­er­ke ryt­te­re. Stig­nin­ger­ne, hvoraf Côte de La Redou­te er den kend­te­ste, gør lø­bet ek­stra­or­di­na­ert hårdt. AR­RAN­GØR: Amaury Sport Or­ga­ni­sa­tion (ASO) BAG­GRUND: Igen et løb, der blev indstif­tet som re­k­la­me for en avis, nem­lig den bel­gi­ske, fransk­spro­ge­de L’expres­se. I 1990 kom ASO - den­gang ’So­ciété du Tour de Fran­ce’ - ind i ejer­kred­sen og gen­nem­før­te en pro­fes­sio­na­li­se­ring af lø­bet. ASO er i dag ene­e­jer af lø­bet.

FLEST SEJ­RE

Ed­dy Merckx (Bel­gi­en) - 1969, 1971, 1972, 1973, 1975 Fi­re ryt­te­re har vun­det tre gan­ge, nem­lig Léon Houa (Bel­gi­en), Alp­hon­se Sche­pers (Bel­gi­en), Fred de Bruy­ne (Bel­gi­en) og Alejan­dro Val­ver­de (Spa­ni­en).

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Rolf Sø­ren­sen vandt i 1993 og blev num­mer tre i 1991.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.