FAK­TA FRA HI­STO­RI­EN

Bike Season - - Liège-bastogne-liège -

1892 / Først ud­ga­ve af lø­bet af­vik­les med bel­gi­e­ren Léon Houa som vin­der. Han kø­rer de 250 ki­lo­me­ter på knapt 11 ti­mer. Houa vin­der de tre før­ste ud­ga­ver af lø­bet.

1895 / Lø­bet af­ly­ses og kø­res først igen i 1908.

1945 / Ef­ter an­den ver­denskrig be­gyn­der lø­bet at til­tra­ek­ke in­ter­na­tio­na­le stjer­ner som Je­an Ro­bic, Fer­di Küb­ler og Stan Ock­ers.

1957 / Bel­gi­er­ne Frans Schoub­ben og Ger­main De­rycke de­ler sej­ren, da in­gen kan af­gø­re, hvem der kom­mer først over mål­stre­gen.

1969 / Kan­ni­ba­len Ed­dy Merckx vin­der lø­bet i en sa­e­son, hvor han og­så vin­der Pa­ris-ni­ce, Flan­dern Rundt, Mila­no-san­re­mo og Tour de Fran­ce

1994 / Lan­ce Arm­strong bli­ver num­mer to og gen­ta­ger be­drif­ten to år se­ne­re. Dis­se re­sul­ta­ter er blandt dem, han ik­ke er ble­vet fra­ta­get ef­ter sin do­pings­ag.

2003 / Tungt dopet vin­der Ty­ler Ha­milt­on i Bjar­ne Ri­is’ tje­ne­ste lø­bet.

2004 / Ita­li­e­ne­ren Davi­de Re­bel­lin vin­der de tre Ar­den­ner-klas­si­ke­re som den før­ste no­gen­sin­de.

2010 / Ka­sak­he­ren Ale­xan­dre Vi­nokou­rov vin­der lø­bet i et op­gør med Ale­xan­dr Ko­lob­nev. Si­den op­står der mi­stan­ke om, at Vi­nokou­rov har be­talt Ko­lob­nev for at ta­be.

2011 / Bel­gi­e­ren Phi­lip­pe Gil­bert gen­ta­ger Re­bell­ins be­drift og vin­der de tre Ar­den­n­er­klas­si­ke­re. Chris An­ker Sø­ren­sen bli­ver num­mer seks i Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge.

2015 / Jakob Fuglsang bli­ver num­mer ni i sam­me tid som vin­de­ren Alejan­dro Val­ver­de.

BAUKE MOL­LE­MA FO­TO: TY­CHO GRE­GERS/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.