HI­NAULT UDEN FØ­LEL­SE

Bike Season - - Liège-bastogne-liège -

Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge 1980 er gå­et over i hi­sto­ri­en som den nok hår­de­ste ud­ga­ve af det i for­vej­en van­vit­tigt hår­de løb. Sne­en faldt fra mor­genstun­den og lag­de en kva­e­len­de dy­ne over be­gre­bet for­års­klas­si­ker. Det­te var vin­ter, og kun 21 ud af 174 ryt­te­re nå­e­de til mål.

’Gra­ev­lin­gen’ Ber­nard Hi­nault var den sta­er­ke­ste og mest sej­li­ve­de ryt­ter i for­sam­lin­gen, og han vandt en klar sejr på na­e­sten ti mi­nut­ter ef­ter at va­e­re kørt so­lo de sid­ste 80 ki­lo­me­ter gen­nem sne­stormen.

Sej­ren var imid­ler­tid dyrekøbt for Hi­nault. Han på­drog sig frostska­der, som han sta­dig i dag li­der un­der. I bo­gen ’The Spring Clas­si­cs cycling’s gre­a­test one-day ra­ces’ skri­ver jour­na­li­sten Phi­lip­pe Bo­u­vet, at Hi­nault ger­ne de­mon­stre­rer si­ne mén:

”Han vi­ser si­ne fin­gre frem og ban­ker dem højlydt mod et bord og si­ger: ’Jeg ma­er­ker in­gen­ting. Det gør ik­ke ondt. Jeg mi­ste­de en­hver fø­lel­se i mi­ne fin­ger­spid­ser den dag’,” skri­ver Bo­u­vet.

Og­så i 1919 og 1957 var der kraf­tigt sne­fald un­der lø­bet, og langt of­te­re har vold­somt uvejr af al­min­de­lig for­årska­rak­ter ha­er­get lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.