FORS­MAG PÅ TOU­REN

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

RO­MAN­DI­ET RUNDT HAR VIST SIG AT VA­E­RE ET GODT FOR­BE­RE­DEL­SES­LØB TIL TOUR DE FRAN­CE, OG DET RENOM­MÉ KA­EM­PER AR­RAN­GØ­RER­NE FOR AT UD­BYG­GE.

Tre gan­ge i de se­ne­re år - i 2011, 2012 og 2013 har vin­de­ren af Ro­man­di­et Rundt og­så vun­det Tour de Fran­ce, og dets spi­ren­de om­døm­me som et per­fekt for­be­re­del­ses­løb til ’Le Grand Bouc­le’ byg­ger ar­ran­gø­rer­ne af Ro­man­di­et Rundt vi­de­re på i år.

I sam­me om­ba­e­ring for­sø­ger lø­bet som i de go­de gam­le da­ge at fri­ste klas­se­men­tryt­te­re, der har Giro d'ita­lia som de­res sto­re mål. Det bli­ver dog sva­e­re­re og sva­e­re­re, idet man­ge Giro-ryt­te­re sy­nes at øn­ske en la­en­ge­re pau­se før lø­bet end den uge, de har, hvis de stil­ler op i Ro­man­di­et Rundt.

I ste­det er eta­pe­lø­bet Giro del Tren­ti­no, som slut­ter 22. april, ved at bli­ve en po­pu­la­er Giro-for­be­re­del­se. Jakob Fuglsang, som i år de­bu­te­rer i Giro­en, har så­le­des valgt Tren­ti­no som op­takt, mens han sid­ste år, da han kør­te Tour de Fran­ce, valg­te Ro­man­di­et Rundt.

OP OG NED

I er­ken­del­se af tin­ge­nes til­stand lok­ker løbs­le­del­sen nu sna­re­re Tour-ryt­ter­ne med et hårdt, kort eta­pe­løb, hvor­ef­ter de har tid til pau­se og for­ny­et op­byg­ning frem mod Tour de Fran­ce.

To bjerg­fi­na­ler sam­men med en bjer­gen­kelt­start gør den 70. ud­ga­ve af Ro­man­di­et Rundt sa­er­ligt hård, og det er pra­e­cis, hvad fle­re team-

ma­na­gers har ef­ter­s­purgt, ly­der det fra ar­ran­gø­ren Chas­sot Con­cept.

An­den eta­pe til Mor­gins slut­ter på en stig­ning i ka­te­go­ri 1, og lør­dag ven­ter kon­ge­e­ta­pen med fem bjerg­pas, hvoraf tre er i ka­te­go­ri 1. I lø­bet af de seks da­ge i Schweiz mø­der fel­tet ik­ke man­ge ki­lo­me­ter fladt ter­ra­en, hvor­for sprin­ter­ne som re­gel hol­der sig va­ek og sø­ger mod var­me­re him­mel­strøg. Tyr­ki­et Rundt kø­res si­de­lø­ben­de med Ro­man­di­et Rundt og er et po­pu­la­ert mål for ik­ke­k­la­tre­sta­er­ke ryt­te­re sidst i april.

SCHWEIZISK GUL­DAL­DER

Ro­man­di­et Rundt blev kørt før­ste gang i 1947 og nød al­le­re­de da godt af den in­ter­es­se, spor­tens sto­re nav­ne ud­vi­ste for lø­bet. Gi­no Bar­ta­li, som hav­de vun­det Tour de Fran­ce før ver­denskri­gen, blev num­mer to i det før­ste løb. Schweizer­ne Fer­di Küb­ler og Hu­go Koblet var sto­re nav­ne i hjem­lan­det og støt­te­de selv­føl­ge­lig lø­bet, og da de vok­se­de sig sto­re på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, ka­ste­de de yder­li­ge­re glans over lø­bet i Ro­man­di­et.

Küb­ler blev num­mer tre i før­ste ud­ga­ve af lø­bet og vandt det året ef­ter. I 1950 vandt Küb­ler Tour de Fran­ce, mens Hu­go Koblet tog sig af Giro d'ita­lia.

Året ef­ter vandt Küb­ler bå­de La Flèche Wallonne, Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge og Ro­man­di­et Rundt, mens Koblet vandt Tour de Fran­ce. Det var schweizisk cyk­lings gul­dal­der, og det smit­te­de af på Ro­man­di­et Rundt.

Si­den da­le­de lø­bet no­get i an­se­el­se, men nu ser det alt­så ud til, at lø­bet op­le­ver en re­na­es­san­ce ved at ap­pel­le­re til klas­se­men­tryt­te­re i Tour de Fran­ce.

FO­TO: POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.