TIL­BA­GE I FRONT

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

JAKOB FUGLSANG SKUL­LE HA­VE VA­E­RET HOLD­KAP­TA­JN, DA GIRO­EN I 2012 BE­GYND­TE I HER­NING, MEN HAN MÅT­TE TRA­EK­KE SIG I SID­STE ØJE­BLIK. NU FÅR HAN AT­TER EN CHAN­CE.

To bruta­le bjer­ge­ta­per ta­et på fi­na­len i Tor­i­no ta­ler et klart sprog om, at Giro d'ita­lia at­ter i år bli­ver et møg­hårdt løb med no­get na­er ga­ran­ti for dra­ma til det sid­ste. På pa­pi­ret er Giro­en og vel og­så Vu­el­ta a Es­paña? - et bar­ske­re cy­kel­løb end Tour de Fran­ce, men sam­ti­dig er det sport­s­li­ge ni­veau skru­et en tak el­ler to ned.

Li­ge pra­e­cis dét gi­ver Jakob Fuglsang håb om at kun­ne kø­re med om en top­pla­ce­ring, når han i år om­si­der de­bu­te­rer i ver­dens na­est­stør­ste cy­kel­løb. I 2012 var han ud­pe­get til kap­ta­jn på Ra­diosha­ck-hol­det, som han kør­te for den­gang, men han måt­te mel­de pas på grund af et ska­det knae.

Nu er han i gang med sin fjer­de sa­e­son på det ka­sak­hi­ske Asta­na-mand­skab og skal sam­men med Vin­cen­zo Ni­ba­li kø­re klas­se­ment i Giro­en. Må­let er at la­ve en ’Aru-lan­da’, si­ger Fuglsang med hen­vis­ning til sid­ste år, da Asta­na fik Fa­bio Aru og Mi­kel Lan­da på po­di­et.

”Mit pro­gram i år er lagt sam­men med Pa­o­lo Slongo (Asta­na-tra­e­ner, red.), og mel­din­gen er, at de godt vil ha­ve to ryt­te­re til at kø­re klas­se­ment i Giro­en, og at jeg er en af dem,” si­ger Jakob Fuglsang.

SKAL HOL­DES VARM

”Det er et skridt op i hie­rar­ki­et ef­ter, at jeg har kørt som de­di­ke­ret hja­el­pe­ryt­ter i et par år, og det ha­en­ger gi­vet­vis sam­men med, at der her­sker usik­ker­hed om, hvor­vidt Vin­cen­zo bli­ver på hol­det ef­ter den­ne sa­e­son.”

Tan­ken er, at Fuglsang skal hol­des til il­den som klas­se­men­tryt­ter, så Asta­na i kraft af ham og Aru fort­sat har to kort at spil­le ud i Grand Tour-sam­men­ha­eng na­e­ste år, hvis Ni­ba­li

for­la­der hol­det til for­del for Trek-se­gaf­redo og Lampre, som beg­ge si­ges at ha­ve fan­gar­me­ne ude ef­ter den ita­li­en­ske Grand Tour-vin­der. Lan­da er al­le­re­de i år skif­tet til Sky.

Pla­nens fuld­fø­rel­se af­ha­en­ger af, om Fuglsang i år kan be­vi­se sit va­erd i Giro­en.

”Hvis jeg når den form, jeg hav­de i Tou­ren 2013 (da han sam­let blev num­mer syv, red.), el­ler må­ske en­dog lidt bed­re, så tror jeg be­stemt på, at jeg kan kø­re med om po­di­e­pla­ce­rin­ger­ne,” si­ger Jakob Fuglsang.

”Ru­ten er må­ske lidt hår­de­re, men kon­kur­ren­cen er må­ske li­ge en tak min­dre, så det ud­lig­ner for­hå­bent­lig tin­ge­ne for mig.”

Lø­bet rum­mer i år 61 en­kelt­start­ski­lo­me­ter, hvil­ket ta­ler til Fuglsangs for­del. Ik­ke mindst den lan­ge en­kelt­start på 40,4 ki­lo­me­ter, som af­vik­les i pa­ent ku­pe­ret ter­ra­en, lig­ger godt til en ty­pe som Fuglsang.

BARSK FI­NA­LE

Årets kon­ge­e­ta­pe teg­ner til at bli­ve 14. eta­pe til Cor­va­ra, som nås ef­ter pas­sa­ge af seks ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger, hvoraf fem ra­ger me­re end 2000 me­ter op. Fi­na­len ta­el­ler som en bjer­gaf-

slut­ning - dem er der seks af i årets Giro - men de sid­ste seks af eta­pens 210 ki­lo­me­ter er i sig selv ik­ke skra­em­men­de hår­de, selv om det går opad.

Af­gø­rel­sen fal­der gi­vet­vis først i lø­bets sid­ste we­e­kend med to bjerg­fi­na­ler, hvor slagnum­me­ret på 19. eta­pe bli­ver Col­le dell’ag­nel­lo, som er til­ba­ge i Giro­en ef­ter syv års fra­va­er. Med si­ne 2.744 me­ter er bjer­get det hø­je­ste punkt - det så­kald­te Ci­ma Cop­pi - i årets Giro. Når det be­gyn­der at gå opad mod top­pen, ven­ter der ryt­ter­ne en op­kør­sel på 65 ki­lo­me­ter. Ef­ter en lang ned­kør­sel ven­ter fi­na­leb­jer­get Risoul, som sti­ger i snit syv pro­cent over de 14,3 ki­lo­me­ter til top­pen. 20. eta­pe by­der på fi­re ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger, hvoraf tre er over 2000 me­ter hø­je - Col de Vars, Col de la Bo­net­te og Col­le del­la Lom­bar­da. Ef­ter fi­na­len på Sant’an­na Di Vi­na­dio, får sprin­ter­ne på sid­ste får sprin­ter­ne på sid­ste eta­pe den sid­ste af i alt syv chan­cer for at bril­le­re, når lø­bet slut­ter med en flad eta­pe til Tor­i­no.

FO­TO: CLAU­DIO PE­RI/POL­FO­TO

FO­TO: CLAU­DIO PE­RI/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.