FAK­TA FRA HI­STO­RI­EN

Bike Season - - Giro D'italia -

1909 / Før­ste ud­ga­ve af Giro d'ita­lia af­vik­les med ita­li­e­ne­ren Lu­i­gi Gan­na som vin­der.

1946 / En sort trø­je til den ak­tu­elt dår­lig­ste ryt­ter i fel­tet ind­fø­res. Kon­kur­ren­cen op­gi­ves ef­ter fem år.

1949 / Fau­sto Cop­pi vin­der Giro­en og Tou­ren og bli­ver den før­ste, der vin­der beg­ge løb i sam­me sa­e­son.

1950 / Før­ste ud­la­en­ding vin­der lø­bet, da schweize­ren Hu­go Koblet - ’le pé­dal­eur de char­me’ - be­sej­rer na­tio­nal­hel­ten Gi­no Bar­ta­li.

1964 / Fransk­man­den Ja­cques Anquet­il føl­ger i Cop­pis fod­spor og tri­um­fe­rer i bå­de Giro og Tour.

1967 / Ole Rit­ter vin­der den før­ste dan­ske eta­pe­sejr i Giro­en. Han vin­der i kar­ri­e­ren yder­li­ge­re to eta­per.

1974 / Lø­bet be­gyn­der i Va­ti­kan-sta­ten i Rom. 11 gan­ge før i år er star­ten gå­et uden for Ita­li­ens gra­en­ser.

1988 / Ame­ri­ka­ne­ren An­dy Hamp­sten vin­der lø­bet som den før­ste ik­ke-eu­ro­pa­e­er.

1999 / Na­tio­nal­hel­ten Marco Pan­ta­ni tra­ek­kes ud af lø­bet på grund af mi­stan­ke om do­ping.

2012 / Giro­en be­gyn­der i Her­ning, og Lars Bak hø­ster en for­nem sejr, da han vin­der 12. eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.