GE­NE­RAL­PRØ­VE PÅ TOU­REN

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

CRITÉRI­UM DU DAUP­HINÉ ER FRANK­RIGS NAESTVIGTIGSTE ETA­PE­LØB, HVIS VIN­DER OF­TE ER I STAND TIL AT KØ­RE I TOP FEM I TOUR DE FRAN­CE, SI­GER DEN TID­LI­GE­RE TOP­RYT­TER RO­NAN PENSEC, SOM TRE GAN­GE ER SLUT­TET PÅ PO­DI­ET.

Frank­rig er hjem­land for man­ge fi­ne eta­pe­løb med Tour de Fran­ce som na­tio­nens stolt­hed. Men li­ge ef­ter kom­mer Critéri­um du Daup­hiné, som det sid­ste sto­re løb på fransk jord in­den Tou­ren.

”Critéri­um du Daup­hiné er et løb, som med sin bjer­gri­ge ru­te al­tid har de sto­re eta­pe­løbs- ryt­te­res be­vå­gen­hed. Po­ten­ti­el­le Tour-vin­de­re er al­tid at fin­de i fel­tet, så at ha­ve det­te løb på sin re­kord­li­ste va­ek­ker genklang in­ter­na­tio­nalt,” ly­der det fra den tid­li­ge­re top­ryt­ter Ro­nan Pensec i en mail­ud­veks­ling med Bi­ke Sea­son.

”Vin­de­ren af Critéri­um du Daup­hiné er al­tid en kom­plet ryt­ter, som kla­trer godt og er god på en­kelt­star­ten. En vin­der af lø­bet pas­ser me­get pra­e­cist pro­fi­len af en ryt­ter, som er i stand til at kø­re i top fem i Tou­ren.”

Pensec stil­le­de til start 12 gan­ge i Critéri­um du Daup­hiné og slut­te­de på po­di­et tre gan­ge. I 1987 blev han num­mer tre, men han slut­te­de på an­den­plad­sen i det pre­sti­ge­fyld­te løb i 1986 og 1994. Hans sid­ste po­di­e­op­tra­e­den kun­ne må­ske va­e­re ble­vet gyl­den, hvis ik­ke han var ble­vet ladt i stik­ken af sit hold.

TA­ET PAR­LØB

”Jeg lå num­mer to i den sam­le­de stil­ling og var klar til at slås for før­ste­plad­sen på en­kelt­star­ten, men da vi an­kom til star­ten, stod det klart,

at mit hold hav­de glemt min en­kelt­start­s­cy­kel hjem­me på la­ge­ret,” forta­el­ler Pensec. ”Ik­ke ale­ne hav­de jeg al­drig va­e­ret en spe­ci­a­list i tids­kør­sel, men jeg måt­te så og­så ac­cep­te­re den ulem­pe, det var at kø­re på en al­min­de­lig lan­de­vejs­cy­kel.”

”Hel­dig­vis var jeg i stand til at hen­te den tab­te tid på de føl­gen­de eta­per i bjer­ge­ne og fast­hol­de min sam­le­de an­den­plads. Det var en an­den tid med en an­den pro­fes­sionna­lis­me, forta­el­ler Pensec og fast­slår, at me­get er sket si­den da.”

In­gen glem­mer de­res en­kelt­start­s­cy­kel i dag, og he­le ar­ran­ge­men­tet er ble­vet langt me­re vel­or­ga­ni­se­ret og pro­fes­sio­nelt, si­den ASO over­tog lø­bet i 2010, forta­el­ler Pensec. Det er sket af den simp­le år­sag, at ASO har langt fle­re pen­ge at gø­re med.

Un­der sam­me ejer­skab spil­ler Critéri­um du Daup­hiné og Tour de Fran­ce ta­et sam­men, hvil­ket be­ty­der, at man­ge Tour-håb ven­der sig mod Daup­hiné sna­re­re end Schweiz Rundt for at af­prø­ve nog­le af de bjer­ge, de vil ram­me i Tou­ren.

HJA­EL­PER ME­DI­ER­NE

”Tour-fa­vo­rit­ter­ne får mu­lig­hed for at af­prø­ve nog­le vig­ti­ge Tour-tin­der. Ru­ten er end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort i år, men vi kan for­ven­te en god blan­ding af bjer­ge­ta­per og me­re fla­de eta­per,” ly­der det fra Pensac.

Fra 1985 til 1997 kør­te Pensec pro­fes­sio­nelt med en sejr i Etoi­le de Bes­sè­ges som den stør- ste. Ud over de to an­den­plad­ser i Critéri­um du Daup­hiné blev han og­så num­mer to i Pa­ris-ni­ce. To gan­ge slut­te­de han i top ti i Tour de Fran­ce, og han kør­te to da­ge i gult i 1990.

Ef­ter kar­ri­e­rens af­slut­ning har han fun­ge­ret som tv-kom­men­ta­tor og rå­d­gi­ver for fransk tv. Han dri­ver des­u­den et blom­stren­de rej­se­bu­reau - Ro­nan Pensec Tra­vel - som til­by­der cy­ke­len­tu­si­a­ster rej­ser til Tour de Fran­ce og an­dre sto­re løb. En an­den vig­tig ak­ti­vi­tet i fir­ma­et er book­ing af ho­telva­e­rel­ser til det sto­re føl­ge af me­di­e­folk, der da­ek­ker Tour de Fran­ce. Ho­ved­par­ten af det dan­ske pres­se­kor­ps får un­der Tour de Fran­ce tag over ho­ve­d­et ved hja­elp af Pensec.

FO­TO: PA­TRI­CK GAR­DIN/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.