EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Vig­tigt for­be­re­del­ses­løb til Tour de Fran­ce. Over­lap­per Schweiz Rundt, så Tour-ryt­ter­ne må va­el­ge, hvad der pas­ser de­res for­be­re­del­se bedst. Som Aso-løb har Critéri­um du Daup­hiné den for­del, at nye bjerg­fi­na­ler i Tour de Fran­ce of­te bli­ver in­tro­du­ce­ret i Critéri­um du Daup­hiné.

Det til­tra­ek­ker na­tur­lig­vis let Tou­rens fa­vo­rit­ter, som kan af­prø­ve nye stig­nin­ger i kon­kur­ren­ce, og det bur­de i te­o­ri­en kun­ne gi­ve et me­get klart sig­nal om styr­ke­for­hol­de­ne i Tou­ren.

Hi­sto­ri­en har imid­ler­tid of­te vist, at me­get – en­dog rig­tigt me­get – kan nå at aen­dre sig på de få uger, der lig­ger mel­lem Critéri­um du Daup­hiné og Tour de Fran­ce. I 2004 kør­te jeg for ek­sem­pel Ivan Bas­so fem mi­nut­ter bag­ud på en stra­ek­ning over 60 ki­lo­me­ter, da vi sad i ud­brud sam­men på lø­bets kon­ge­e­ta­pe. Men tre uger se­ne­re var det Bas­so, som lå og dy­ste­de med Lan­ce Arm­strong om den sam­le­de sejr i Tour de Fran­ce. Og jeg var ik­ke ble­vet dår­li­ge­re i mel­lem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.