FAK­TA

Bike Season - - Critérium Du Dauphiné -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

KEN­DE­TEGN: Et bjergrigt løb, som of­te ud­gør en for­pre­mi­e­re på Tour de Fran­ce, hvor ele­men­ter i Tour-ru­ten af­prø­ves og lok­ker ryt­te­re, jour­na­li­ster og eks­per­ter til se­ne­re at ud­pe­ge fa­vo­rit­ter­ne i Tour de Fran­ce.

LA­ENG­DE: Ik­ke of­fent­lig­gjort

AR­RAN­GØR: Amaury Sport Or­ga­ni­sa­tion (ASO)

BAG­GRUND: Hed op­rin­de­ligt Critéri­um du Daup­hiné Li­béré og var navn­gi­vet ef­ter ar­ran­gø­ren og sponsoren, avi­sen Daup­hiné Li­béré. ASO strøg ‘Li­béré’, da kon­cer­nen over­tog lø­bet fra 2010. Avi­sen ud­gi­ves sta­dig, men sy­nes ik­ke at na­e­re syn­der­lig in­ter­es­se for lø­bet. På avi­sens hjem­mesi­de er den se­ne­ste ar­ti­kel om Critéri­um du Daup­hiné i skri­ven­de stund en pra­e­sen­ta­tion af ru­ten sid­ste år.

FLEST SEJ­RE

Fi­re ryt­te­re har vun­det lø­bet hver tre gan­ge, nem­lig Ber­nard Hi­nault (Frank­rig), Lu­is Ocaña (Spa­ni­en), Char­ly Mot­tet (Frank­rig) og Nel­lo Lau­re­di (Frank­rig).

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Al­drig

FRA HI­STO­RI­EN

1947 / Før­ste ud­ga­ve af lø­bet kø­res med Edou­ard Kabl­in­ski som vin­der for­an Gi­no Sci­ar­dis og Fer­mo Ca­mel­li­ni.

1955 / Fransk­man­den Lou­i­son Bo­bet bli­ver den før­ste, der vin­der Critéri­um du Daup­hiné Li­béré og Tour de Fran­ce i sam­me sa­e­son. Han be­sej­rer i Daup­hiné lands­man­den Ro­ger Wal­kowi­ak, som sen­sa­tio­nelt vin­der Tou­ren året ef­ter.

1967 / Lø­bet af­ly­ses og gen­op­ta­ges først i 1969, da lø­bet bli­ver lagt sam­men med lø­bet Circu­it des Six-provin­ces-daup­hiné.

1983 / Ame­ri­ka­ne­ren Greg Le­mond bli­ver før­ste ik­ke-eu­ro­pa­e­er øverst på sej­rs­skam­len. De føl­gen­de år vin­der co­lom­bi­a­ne­ren Martin Ra­mi­rez og au­stra­li­e­ren Phil An­der­son.

2007 / Au­stra­li­e­ren Ca­del Evans be­sa­et­ter an­den­plad­sen for før­ste af fi­re gan­ge. Han bli­ver des­u­den num­mer tre i 2012, men vin­der al­drig lø­bet.

2013 / Jakob Fuglsang bli­ver sam­let num­mer fi­re i lø­bet, to mi­nut­ter og 18 se­kun­der ef­ter Chris Froo­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.