KRI­GEN MED DAUP­HINÉ

Bike Season - - Løbene - TEKST: An­ders dehn

Ser man bort fra de tre Grand Tours, er Schweiz Rundt det stør­ste eta­pe­løb i ver­den. Det har en lang hi­sto­rie, det har den la­eng­ste ru­te, og det va­rer ni da­ge. Desva­er­re for ar­ran­gø­rer­ne er den slags ik­ke al­tid nok til at fast­hol­de sin sta­tus. I en tid, hvor de al­ler­stør­ste løb får stør­re og stør­re op­ma­er­k­som­hed, vakler Schweiz Rundts po­si­tion. Det er sta­dig la­en­ge­re end ri­va­len Critéri­um du Daup­hiné, men må­lt på start­lis­ter­nes stjer­ne­støv har det fran­ske løb ef­ter­hån­den over­ha­let sin schweizi­ske kon­kur­rent. I man­ge år var Schweiz Rundt den sid­ste del

SCHWEIZ RUNDT DY­STER MED CRITÉRI­UM DU DAUP­HINÉ OM AT VA­E­RE DEN BED­STE OP­TAKT TIL TOUR DE FRAN­CE, MEN LØ­BET HAR MAS­SER AF UD­FOR­DRIN­GER AT BY­DE PÅ I SIG SELV.

af for­be­re­del­ser­ne til Tour de Fran­ce for fa­vo­rit­ter­ne, men de stør­ste fra­va­el­ger i sti­gen­de grad lø­bet. For den rol­le har Critéri­um du

Daup­hiné over­ta­get. Sid­ste år kør­te bå­de Chris Froo­me, Vin­cen­zo Ni­ba­li og den tre­fol­di­ge for­sva­ren­de Schweiz Rundt-vin­der Rui Cos­ta Daup­hiné, mens Al­ber­to Con­ta­dor og Nairo Qu­in­ta­no kør­te det min­dre Rou­te du Sud.

Critéri­um du Daup­hiné har haft stort held med at ska­be et løb, der for­be­re­der ryt­ter­ne på Tou­rens ud­for­drin­ger – lø­be­ne ar­ran­ge­res og­så beg­ge af ASO – og i år ty­der det på, at Schweiz Rundt med tre bjer­g­af­slut­nin­ger har for­søgt at gø­re dem kun­sten ef­ter.

Dis­kus­sio­nen om­kring for­de­le­ne ved Schweiz Rundt og Critéri­um du Daup­hiné har ra­set i fle­re år, og me­nin­ger­ne er man­ge. Tal­le­ne ta­ler dog et me­re ty­de­ligt sprog. Iføl­ge Cycling We­e­kly har al­le de ti se­ne­ste Tour­vin­de­re kørt Daup­hiné i uger­ne op til. Schweiz Rundt hol­der fast i, at man er det stør­ste eta­pe­løb bag de sto­re rund­t­u­re i Ita­li­en, Spa­ni­en og Frank­rig, og pre­sti­gen i at vin­de her er fort­sat stor. Den­ne som­mer bli­ver ryt­ter­ne te­stet ef­ter al­le eta­pe­løbs­kun­stens reg­ler. Først skal de kø­re en pro­log, så føl­ger tre fla­de eta­per og tre bjer­ge­ta­per. Ru­ten af­slut­tes med en en­kelt­start og end­nu en eta­pe i det bjer­gri­ge om­rå­de om­kring Da­vos Klosters, som er star­tog må­l­by på de to sid­ste eta­per.

Selv­om Schweiz Rundt er ble­vet over­ha­let af Critéri­um du Daup­hiné som fa­vo­rit­ter­nes fo­re­truk­ne Tour de Fran­ce-op­takt, fejl­er lø­bet in­tet. Om­gi­vel­ser­ne er fort­sat li­ge så smuk­ke som al­tid, og den kra­e­ven­de ru­te sik­rer, at sej­re­ns va­er­di er nok i sig selv.

FO­TO: JE­AN-CHRI­STOP­HE BOTT/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.