EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Sja­el­dent li­ge så sta­er­kt be­sat som kon­kur­ren­ten Critéri­um du Daup­hiné, men det er et vel­or­ga­ni­se­ret løb med en hård ru­te, som nok kan gø­re en ryt­ter klar til Tour de Fran­ce.

Det er dog la­en­ge si­den, at en vin­der af Schweiz Rundt og­så har vun­det Tour de Fran­ce. Den se­ne­ste er Lan­ce Arm­strong i 2001. To år se­ne­re vandt Ale­xan­dre Vi­nokou­rov og slut­te­de som num­mer tre i Tour de Fran­ce. Han er den se­ne­ste Schweiz Rundtvin­der, der har stå­et på po­di­et i det ef­ter­føl­gen­de Tour de Fran­ce.

Hvis det er et møn­ster, er det ik­ke i Schweiz, at man i ju­ni skal le­de ef­ter den kom­men­de Tour-vin­der. I det lys er lø­bet ik­ke vi­de­re in­ter­es­sant, og det vir­ker på mig i det he­le ta­get lidt som en schweizisk bank­mand – ke­de­lig og or­dent­lig og me­get lidt over­ra­sken­de.

Det ha­en­ger nok sam­men med, at lø­bet vir­ker lidt hi­sto­ri­e­løst. Der er ik­ke me­get gen­ken­del­sens gla­e­de ved stig­nin­ger som Fur­ka, Neu­fe­nen og Su­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.