FAK­TA

Bike Season - - Schweiz Rundt -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

sta­tus: Eta­pe­løb

KEN­DE­TEGN: Schweiz Rundt by­der på i alt ni eta­per, der ud­sa­et­ter fel­tet for lidt af hvert. Bå­de pro­log, sprin­te­r­e­ta­per og bjer­g­af­slut­nin­ger. Lø­bet tje­ner for man­ge som op­takt til Tour de Fran­ce.

AR­RAN­GØR: In­ter­na­tio­nal Ma­na­ge­ment Group (IMG) BAG­GRUND: I 2016 kø­res den 80. ud­ga­ve af Schweiz Rundt, ef­ter lø­bet blev ar­ran­ge­ret før­ste gang i 1933. Til den al­ler­før­ste ud­ga­ve an­kom den se­ne­re vin­der, Max Bul­la, en ti­me før af­gang til star­t­om­rå­det for­ud for før­ste eta­pe. Han end­te al­li­ge­vel med at vin­de to eta­per og det sam­le­de klas­se­ment med ni mi­nut­ter ned til na­er­me­ste for­føl­ger.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Si­mon Spilak (Slove­ni­en) 2014 Rui Cos­ta (Portu­gal) 2013 Rui Cos­ta (Portu­gal) 2012 Rui Cos­ta (Portu­gal) 2011 Le­vi Leip­hei­mer (USA)

FLEST SEJ­RE

pasqua­le For­na­ra (Ita­li­en) 1952, 1954, 1957, 1858

FRA HI­STO­RI­EN

1937 / Først i lø­bets fjer­de ud­ga­ve vin­der en schweizer, Karl Lits­chi. Si­den føl­ger 22 hjem­me­ba­ne­sej­re. 1941 / Blot 44 ryt­te­re stil­ler op til de tre eta­per i Schweiz Rundt. Lø­bet kø­res kun to gan­ge i lø­bet af An­den Ver­denskrig. 1952 / Pasqua­le For­na­ra be­gyn­der Schweiz Rundt som hja­el­pe­ryt­ter, men en­der med at ta­ge lø­bets sam­le­de sejr. Den be­drift gen­ta­ger han i ’54, ’57 og ’58, og in­gen har si­den nå­et fi­re sej­re. 1974 / Ar­ran­gø­rer­ne be­ta­ler Ed­dy Merckx et stort be­løb for at del­ta­ge, og Kan­ni­ba­len gør rent bord. Han fø­rer klas­se­men­tet fra pro­lo­gen til lø­bets af­slut­ning og vin­der sam­ti­dig bå­de bjerg­kon­kur­ren­cen og po­int­kon­kur­ren­cen. 1991 / Sepp Vö­ge­li står i spid­sen for sit sid­ste Schweiz Rundt. 25 år tid­li­ge­re hav­de han over­ta­get et nød­li­den­de og ga­elds­ramt løb og for­vand­let det til en suc­ces. 2001 / Som for­be­re­del­se til det, der skul­le bli­ve hans tred­je Tour de Fran­ce-sejr, kø­rer Lan­ce Arm­strong Schweiz Rundt og vin­der. Ef­ter do­pin­g­af­slø­rin­ger­ne an­nul­le­res sej­ren, li­ge­som Jan Ul­l­ri­chs fem år se­ne­re og­så tra­ek­kes til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.