FAK­TA

Bike Season - - Tour De France -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

STA­TUS: Grand Tour

KEN­DE­TEGN: Ver­dens stør­ste cy­kel­løb - og det vig­tig­ste for sponso­rer, hold og ryt­te­re. Tour de Fran­ce er ik­ke nød­ven­dig­vis det hår­de­ste cy­kel­løb, men der er in­gen løb over el­ler ved si­den af, når det ga­el­der pre­sti­ge.

AR­RAN­GØR: Amaury Sport Or­ga­ni­sa­tion (ASO)

BAG­GRUND: I kam­pen for øget op­lag lan­ce­re­de sport­sa­vi­sen L’au­to et ma­eg­tigt eta­pe­løb rundt i Frank­rig. Lø­bet blev et øje­blik­ke­lig suc­ces. Ef­ter 2. ver­denskrig blev lø­bet vi­dere­ført i et nyt re­gi af dets di­rek­tør, Ja­cques God­det, som åb­ne­de sport­sa­vi­sen L’équipe på ru­i­ner­ne af L’au­to. Af øko­no­mi­ske år­sa­ger blev me­di­e­mogu­len Émi­li­on Amaury in­vi­te­ret med om­bord.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Chris Froo­me (Stor­bri­tan­ni­en) 2014 Vin­cen­zo Ni­ba­li (Ita­li­en) 2013 Chris Froo­me (Stor­bri­tan­ni­en) 2012 Bradley Wig­gins (Stor­bri­tan­ni­en) 2011 Ca­del Evans (Au­stra­li­en)

FLEST SEJ­RE

Ja­cques Anquet­il (Frank­rig) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 Ed­dy Merckx (Bel­gi­en) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 Ber­nard Hi­nault (Frank­rig) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 Mi­gu­el In­du­rain (Spa­ni­en) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Bjar­ne Ri­is, vin­der, 1996; num­mer tre 1995

VIN­DER 2015 CHRIS FROO­ME

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.