EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Sa­e­so­nens høj­de­punkt for de fle­ste – ryt­te­re såvel som til­sku­e­re og jour­na­li­ster. Her er der som re­gel hi­sto­rie og tra­di­tion for al­le pen­ge­ne, og den 103. ud­ga­ve bli­ver med ga­ran­ti in­gen und­ta­gel­se. Det er nu, at ver­dens bed­ste cy­kel­ryt­te­re mø­des og sky­der med alt, hvad der er at sky­de med. In­tet an­det løb på ka­len­de­ren na­er­mer sig Tour de Fran­ce i hård­hed, ha­stig­hed el­ler pre­sti­ge.

Jeg hå­ber, at 2016 bli­ver året, hvor ver­dens bed­ste bjer­gryt­ter om­si­der vin­der ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Co­lom­bi­a­ne­ren Nairo Qu­in­ta­na har ta­get et langt til­løb og har vun­det Giro d'ita­lia på vej­en, og ef­ter to an­den­plad­ser i Tou­ren er det nu ham, der vil stå øverst på skam­len i Pa­ris.

Sid­ste år tab­te han lø­bet al­le­re­de på an­den eta­pe, da han helt unød­ven­digt smed halvan­det mi­nut i for­bin­del­se med et styrt i fel­tet, og be­la­ert af den er­fa­ring la­der han ik­ke igen vig­tig tid gå til spil­de. Tou­ren kan vi­se sig at bli­ve det Wor­ld Tour-løb, hvor der kom­mer flest dan­ske­re til start i 2016. Ik­ke, for­di de er ble­vet bed­re, men for­di, de er ble­vet spredt ud på fle­re hold. Man kan hå­be, at det om­si­der ud­mønt­er sig i en dansk Tour-eta­pe­sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.