FAK­TA FRA HI­STO­RI­EN

Bike Season - - Tour De France -

1903 / Før­ste ud­ga­ve af lø­bet kø­res med fransk­man­den Mauri­ce Ga­rin som vin­der.

1908 / Luci­en Pe­tit-bre­ton vin­der Tour de Fran­ce for an­den gang og bli­ver den før­ste, der for­sva­rer sin ti­tel.

1926 / Bel­gi­e­ren Luci­en Buys­se får be­sked om, at hans dat­ter er død, men han fort­sa­et­ter i lø­bet og vin­der.

1948 / Ti år ef­ter sin før­ste sejr vin­der ita­li­e­ne­ren Gi­no Bar­ta­li at­ter lø­bet.

1956 / Den stør­ste over­ra­skel­se i hi­sto­ri­en bli­ver en re­a­li­tet, da re­gio­nal­ryt­te­ren Ro­ger Wal­kowi­ak vin­der.

1975 / Ber­nard Théve­net va­el­ter ’kan­ni­ba­len’ Ed­dy Merckx af pin­den som Tour-kon­ge.

1962 / Ray­mond Pouli­dor bli­ver num­mer tre og står i kar­ri­e­ren i alt ot­te gan­ge på po­di­et - uden at vin­de.

1986 / Ef­ter et van­vit­tigt op­gør med sin hold­kam­me­rat Ber­nard Hi­nault vin­der Greg Le­mond sin før­ste Tour.

1989 / Spa­ni­e­ren Pedro Del­ga­do kom­mer for sent til pro­lo­gen og mi­ster af­gø­ren­de tid i sit ti­tel­for­svar.

1999 / Lan­ce Arm­strong vin­der den før­ste af syv sej­re, som si­den bli­ver ham fra­ta­get på grund af do­ping.

2011 / An­dy og Fränk Schleck står som det før­ste brød­re­par i hi­sto­ri­en på po­di­et i Pa­ris.

DAN­SKE ETA­PE­SEJ­RE

mo­gens Frey (1970) Kim An­der­sen (1983) Jør­gen v. pe­der­sen (1985) Jo­hn­ny Weltz (1988) Jes­per ski­b­by (1993) Bjar­ne Ri­is (1993, 1994, 1996 x 2) Bo Ham­bur­ger (1994) Rolf sø­ren­sen ( 1994, 1996) Jakob pi­il (2003) mi­cha­el Ras­mus­sen (2005, 2006, 2007 x 2) ni­cki sø­ren­sen (2009)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.