TOUR DE DAN­MARK

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

Et dej­ligt, lil­le løb i for­la­en­gel­se af Tour de Fran­ce. Et tra­di­tions­rigt løb, hvor som re­gel kun få se­kun­der ad­skil­ler vin­de­re og ta­be­re, og hvor spa­en­din­gen om lø­bets ud­fald of­test sam­ler sig om en­kelt­star­ten af­te­nen før den sto­re fi­na­le på Fre­de­riks­berg Al­lé.

’Dan­marks Champs-élysées’, yn­der ar­ran­gø­rer­ne at kal­de den flagsmyk­ke­de al­lé, og det er fak­tisk gan­ske ram­men­de. Den fran­ske bou­le­vard er stør­re og pra­eg­ti­ge­re, og in­tet kom­mer blot op på si­den af Tour de Fran­ce, men Fre­de­riks­berg Al­lé og Dan­mark Rundt gi­ver og­så sug i ma­ven, når ryt­ter­ne su­ser for­bi.

På de af­slut­ten­de om­gan­ge i ho­ved­sta­den stim­ler ti­tu­sind­vis af kø­ben­hav­ne­re sam­men for at se de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le stjer­ner kø­re sig ud i kam­pen om den mest pre­sti­ge­fyld­te spurt­sejr i kon­ge­ri­get.

Den bri­ti­ske su­per­stjer­ne Mark Ca­ven­dish har tre gan­ge vun­det på Fre­de­riks­berg Al­lé, og hver gang har han rost lø­bet til sky­er­ne og lov­prist Kø­ben­havn som sin ynd­lings­by.

ROS, ROS, ROS

Den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on UCI ro­ser og­så lø­bet hvert år for den pro­fes­sio­nel­le af­vik­ling. At den Uci-kom­mis­sa­er, der hvert år ud­tryk­ker

POST DAN­MARK RUNDT GI­VER HVERT ÅR DAN­SKER­NE EN SNERT AF DEN TOURSTEMNING, SOM DE FLE­STE EL­LERS KUN SU­GER TIL SIG GEN­NEM TV-SKA­ER­MEN.

sin be­un­dring, i me­re end et år­ti har va­e­ret fast, fe­te­ret ga­est ved ar­ran­ge­men­tet og er en god ven af hu­set sna­re­re en en kri­tisk ob­ser­va­tør, aen­drer ik­ke på, at lø­bet er vel­or­ga­ni­se­ret.

I de se­ne­ste man­ge år er lø­bet ble­vet af­vik­let ef­ter en fast mo­del med to hal­ve­ta­per på na­est­sid­ste dag - først en kort lan­de­vej­se­ta­pe og der­på om af­te­nen en en­kelt­start. I år er den kor­te lan­de­vej­se­ta­pe op­gi­vet, så lø­bet kun har fem eta­per. Det aen­drer na­ep­pe af­gø­ren­de på no­get som helst.

Tred­je eta­pe slut­ter al­tid i Vej­le med stej­le Kid­des­vej som en for­nø­je­lig - som en - for til­sku­er­ne - for­nø­je­lig sid­ste for­hin­dring. Stig­nin­gen er kort, men mod­by­de­ligt stejl, og det til­tra­ek­ker tu­sin­der af til­sku­e­re, som står ta­et og hujer og rå­ber og ska­ber en stem­ning som på Al­pe d’hu­ez i Tou­ren. Na­e­sten.

SPEK­TAKU­LA­ER RU­TE

En­kelt­star­ten lør­dag af­gør lø­bet igen i år, men må­ske er nog­le af de sto­re fa­vo­rit­ter al­le­re­de da si­et fra. Før­ste eta­pe fra Her­ning til Es­b­jerg skul­le nem­lig iføl­ge løbs­di­rek­tør Jes­per Wor­re va­e­re en barsk af­fa­e­re. Det mest spek­taku­la­e­re punkt på den 195 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe er en stra­ek­ning langs Va­de­ha­vet, hvor vin­den kan spil­le en helt af­gø­ren­de rol­le, lover Wor­re.

Og så er der gen­syn med den smal­le bro ved Kam­mer­slu­sen ved Ri­be, hvor fel­tet i 2011 blev split­tet. Blandt an­dre den for­sva­ren­de me­ster, Jakob Fuglsang, måt­te da ind­se, at en­hvert håb om at vin­de lø­bet for fjer­de gang i tra­ek var va­ek.

”Pas­sa­gen af bro­en ved Kam­mer­slu­sen i 2011 skab­te vir­ke­lig dra­ma­tik, og der­for har vi la­en­ge ger­ne vil­let ven­de til­ba­ge. Det bli­ver uden tvivl spek­taku­la­ert igen. Des­u­den er jeg rig­tig glad for, at vi kan star­te i cy­kel­by­en Her­ning, der har en fan­ta­stisk cy­kel­tra­di­tion, og gen­nem åre­ne har fo­stret en im­po­ne­ren­de ra­ek­ke af sto­re cy­kel­nav­ne, samt at vi igen har op­løb i Es­b­jerg. I bå­de Her­ning og Es­b­jerg er cy­kel­in­ter­es­sen me­get stor, så der er lagt op til en stor cy­kel­fest i beg­ge by­er,” sag­de Jes­per Wor­re, da før­ste eta­pe blev of­fent­lig­gjort.

Re­sten af ru­ten of­fent­lig­gø­res på et pres­se­mø­de i be­gyn­del­sen af marts.

FO­TO: BON­NERUP CLAUS/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.