EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Der kom­mer nok ik­ke man­ge – som i nul – Tour-stjer­ner til start i Dan­mark Rundt, for lø­bet be­gyn­der i år kun et par da­ge ef­ter Tour-fi­na­len i Pa­ris. Ef­ter den dan­ske fi­na­le på Fre­de­riks­berg er der kun seks da­ge til Ol­lø­bet i Rio, og det be­ty­der, at der nok hel­ler ik­ke er man­ge – som i nul – Ol-stjer­ner, der va­el­ger at var­me op i Dan­mark. Der­med er der at­ter langt op, at Dan­mark Rundt bli­ver det åb­ne dan­ske mester­skab i eta­pe­løb, som det var til­fa­el­det i 2015, da syv dan­ske ryt­te­re slut­te­de i top 10. Igen er der ’bjerg­fi­na­le’ i Vej­le, og igen bli­ver det en­kelt­star­ten, der af­gør lø­bet. Ene­ste ny­ska­bel­se er, at hal­ve­ta­pen på na­est­sid­ste dag er sløj­fet. Sport­s­ligt er der alt­så ik­ke me­get nyt at gla­e­de sig til, men til gen­ga­eld kan man se det he­le li­ve på DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.