FAK­TA

Bike Season - - Post Danmark Rundt -

KA­TE­GO­RI: Eu­ro­pe Tour, 2.HC

STA­TUS: Dan­marks stør­ste år­ligt til­ba­ge­ven­den­de sports­be­gi­ven­hed.

KEN­DE­TEGN: ’Bjerg­fi­na­le’ på Kid­des­vej i Vej­le på tred­je eta­pe og fi­na­le på Fre­de­riks­berg Al­lé.

AR­RAN­GØR: Dan­marks Cyk­le Uni­on

BAG­GRUND: Post Dan­mark Rundt blev før­ste gang af­vik­let i 1985 med Kø­ben­havns Vin­ter­ba­ne som ar­ran­gør og kørt frem til 1988, hvor­ef­ter det holdt en syv års pau­se. Der­ef­ter genop­li­ve­de Dan­marks Cyk­le Uni­on og Post Dan­mark lø­bet.

SID­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Chri­stop­her Juul Jensen (Dan­mark) 2014 Mi­cha­el Val­gren (Dan­mark) 2013 Wilco Kel­der­man (Hol­land) 2012 Lieuwe We­stra (Hol­land) 2011 Si­mon Ger­rans (Au­stra­li­en)

FLEST SEJ­RE

Jakob Fuglsang (Dan­mark) - 2008, 2009, 2010 Kim An­der­sen (Dan­mark) - 1983, 1984, 1987

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Kun i seks ud­ga­ver af lø­bet har der ik­ke stå­et en dan­sker på po­di­et, nem­lig i 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2012.

FRA HI­STO­RI­EN

1983 / Før­ste løb af­vik­les med Kim An­der­sen som vin­der for­an Jør­gen Marcus­sen og Hans Hen­rik Ør­sted.

1995 / Bjar­ne Ri­is vin­der før­ste ud­ga­ve af lø­bet, da det gen­op­ta­ges ef­ter en la­en­ge­re pau­se.

1998 / Frank Høj og Bri­an Holm kø­rer hånd i hånd over stre­gen på 3. eta­pe ef­ter 130 km i ud­brud.

2000 / Ef­ter fem an­den­plad­ser lyk­kes det om­si­der Rolf Sø­ren­sen at vin­de lø­bet.

2004 / Den stej­le Kid­des­vej i Vej­le bli­ver ind­lem­met i ru­ten og bli­ver øje­blik­ke­ligt en ka­em­pe suc­ces.

2009 / Tre ukrain­ske ryt­te­re ud­går og sam­les op af ’fe­je­bla­det’, hvor de drik­ker sig sprit­sti­ve.

2011 / Ef­ter karantaene stil­ler Mi­cha­el Ras­mus­sen til start som kap­ta­jn for Chri­sti­na Wat­che­son­fo­ne.

2015 / Mat­ti Bres­chel fora­e­rer hold­kam­me­rat Mi­cha­el Mør­køv sej­ren på Fre­de­riks­berg Al­lé.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.