IN­GEN BA­DE­FE­RIE I RIO

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

Lil­le tue kan va­el­te stort la­es, si­ger man, og det kan bli­ve til­fa­el­det for De Olym­pi­ske Le­ge i Rio de Ja­neiro i år. Det bra­si­li­an­ske me­ga­e­vent er tru­et af zi­ka-myg­gen, som spre­der en fryg­tet virus, og det kan i yder­ste kon­se­kvens af­ly­se ar­ran­ge­men­tet. Sprøjte­mid­ler og gen­mo­di­fi­ce­re­de ‘kamp­myg’ er af mi­li­ta­e­ret ta­get i brug for at kom­me zi­ka-myg­ge­ne og fryg­ten for dem til livs, og for­hå­bent­lig lyk­kes det i god tid, in­den sta­ev­net åb­nes. Lyk­kes det, sky­des fe­sten for lan­de­vejs­ryt­ter­nes ved­kom­men­de i gang på den ver­dens­be­røm­te Copacabana-strand, og der er fi­na­le sam­me sted ef­ter en ben­hård tur langs ky­sten, over bro­stens­stra­ek­nin­ger og op i højlan­det om­kring den bra­si­li­an­ske stor­by.

KUN FOR BJERGFOLK

Ad­skil­li­ge af de ryt­te­re, der kør­te Tour de San Lu­is i Ar­gen­ti­na i ja­nu­ar, af­lag­de på sam­me rej­se vi­sit i Rio for at prø­ve­kø­re ru­ten. Det gjaldt for ek­sem­pel Asta­na-ryt­te­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li, som var tem­me­lig im­po­ne­ret, forta­el­ler Jakob Fuglsang.

OL-LANDEVEJSLØBET STAR­TER OG SLUT­TER PÅ DEN VER­DENS­BE­RØM­TE COPACABANA-STRAND, MEN DET ER SÅ OG­SÅ DET ENE­STE AFSPLAPPENDE VED DEN BEN­HÅR­DE RU­TE.

”Bå­de Vin­cen­zo og Fa­bio Aru har kørt ru­ten, og de sag­de, at man ba­re skal fo­re­stil­le sig en su­per­hård ru­te og så la­eg­ge lidt til. Så har man en fo­re­stil­ling om, hvor hård den er,” si­ger Fuglsang.

”256 ki­lo­me­ter med 5000 høj­de­me­ter! Det er no­get, man kun kø­rer på bjer­ge­ta­per i Grand Tours, hvor det kun er bjer­gryt­te­re, der kan va­e­re med.”

”For­ment­lig er det bjer­gryt­te­re, som kom­mer godt ud af Tou­ren, som kan kø­re med om sej­ren ved OL. Det ly­der som en rig­tigt hård om­gang,” si­ger Jakob Fuglsang.

SVA­ER NED­KØR­SEL

Ru­ten lø­ber gen­nem nog­le af de mest ma­le­ri­ske om­rå­der i Rio de Ja­neiro. Der er to rund­stra­ek­nin­ger, hvoraf den før­ste - Gru­ma­rirund­stra­ek­nin­gen - skal gen­nem­kø­res fi­re gan­ge. Ho­ve­d­at­trak­tio­nen her er Gru­ma­ri-stig­nin­gen, en bro­stens­stra­ek­ning på to ki­lo­me­ter, og Gro­ta Fun­da-stig­nin­gen, som al­le skal pas­se­res fi­re gan­ge.

Der­på ven­der fel­tet snu­den mod Copacabana igen, men in­den op­lø­bet ven­ter li­ge end­nu en rund­stra­ek­ning. Den­ne gan­ge i Ser­ra da Ti­juca-na­tio­nal­par­ken, hvor to­trins-stig­nin­gen Ca­noas og Vis­ta Chin­esa fø­rer fel­tet op i en høj­de af 715 me­ter med en ef­ter si­gen­de for­mi­da­bel ud­sigt over stor­by­en.

Tre gan­ge skal Ser­ra da Ti­juca-rund­stra­ek­nin­gen gen­nem­kø­res, og det sker hver gang med en tek­nisk sva­er ned­kør­sel på seks ki­lo­me­ters la­eng­de. Fi­na­len er en 20 ki­lo­me­ter lang flad stra­ek­ning, som en­hver sprin­ter vil­le el­ske - der er ba­re in­gen af dem, der har en chan­ce for at nå så langt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.