EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Det bli­ver bjer­gryt­ter­nes OL, idet ru­ten om­kring Rio de Ja­neiro er tem­me­lig hård. Dan­mark må stil­le med tre ryt­te­re, og Jakob Fuglsang er vel re­elt den ene­ste, der har ba­re en lil­le chan­ce i et løb, hvor Val­ver­de, Froo­me, Qu­in­ta­na, Aru og Ni­ba­li må reg­nes blandt fa­vo­rit­ter­ne. Lø­bet slut­ter med fi­re om­gan­ge a 28,8 ki­lo­me­ter med en 8,9 ki­lo­me­ter lang stig­ning med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 5,7. Det er en us­a­ed­van­ligt hård rund­stra­ek­ning for et mester­skabsløb, og det, der bli­ver af­gø­ren­de, er at ha­ve fle­re kort at spil­le ud på de sid­ste 20 fla­de ki­lo­me­ter ind mod mål. Na­tio­ner­ne stil­ler med mak­si­malt fem ryt­te­re, og det bli­ver ik­ke let at kon­trol­le­re et så langt cy­kel­løb. Det er det dan­ske håb, at de sto­re na­tio­ner ik­ke kan kon­trol­le­re lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.