FAK­TA

Bike Season - - Ol-landevejsløb -

STA­TUS: Del­ta­gel­se i De Olym­pi­ske Le­ge er no­get af det stør­ste, en at­let kan op­nå. At vin­de Ol-guld er de fa­er­re­ste forundt og er føl­ge­lig for­bun­det med enorm pre­sti­ge. Det ga­el­der og­så i cy­kel­spor­ten.

KEN­DE­TEGN: Ol-ru­ten i Rio er ual­min­de­ligt hård og til­ta­ler isa­er kla­tre­sta­er­ke ryt­te­re. Musku­lø­se sprin­te­re og ‘roul­eurs’ har ik­ke stor chan­ce på den­ne ru­te, selv om der ind­går en bro­stens­stra­ek­ning, der skal pas­se­res fi­re gan­ge.

AR­RAN­GØR: IOC

BAG­GRUND: Cyk­ling har va­e­ret på pro­gram­met ved De Olym­pi­ske Le­ge si­den 1896 - alt­så i al den tid, de mo­der­ne le­ge har va­e­ret af­holdt. Her­rer­nes landevejsløb var på pla­ka­ten i 1896, men var der­på ude af bil­le­det indtil le­ge­ne i 1928. I 1912, 1920 og 1924 af­vik­le­des en en­kelt­start på lan­de­vej.

SID­STE FEM VIN­DE­RE

2012 lon­don Ale­xan­dre Vi­nokou­rov (KZ) 2008 Bei­jing Samu­el San­chez (Spa­ni­en) 2004 At­hen Pa­o­lo Bet­ti­ni (Ita­li­en) 2000 syd­ney Jan Ul­l­rich (Tys­kland) 1996 At­lan­ta Pa­scal Ri­chard (Schweiz)

FLEST SEJ­RE

Ita­li­en - 1932 (At­ti­lio Pa­ve­si), 1956 (Erco­le Bal­di­ni), 1964 (Ma­rio Za­nin), 1968 (Pie­fran­co Vi­a­nel­li), 1992 (Fa­bio Ca­s­ar­tel­li), 2004 (Pa­o­lo Bet­ti­ni)

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

1928 - Am­ster­dam: Hen­ry Pe­ter Han­sen (guld) 1964 - Tokyo: Kjell Ro­di­an (sølv) 1968 - Me­xi­co: Leif Mor­ten­sen (sølv) 1996 - At­lan­ta: Rolf Sø­ren­sen (sølv)

FRA HI­STO­RI­EN

1896 / Landevejsløbet ved det før­ste mo­der­ne OL vin­des af gra­e­ke­ren Ari­s­ti­dis Kon­stan­ti­ni­dis.

1960 / Sov­je­trus­se­ren Vik­tor Ka­pi­to­nov spur­ter fejl­ag­tigt om sej­ren på na­est­sid­ste om­gang. Da fejl­en går op for ham, gør han klar til den re­el­le spurt, som han og­så vin­der.

1980 / Rent øst­eu­ro­pa­ei­sk po­di­um, idet ve­sten har boy­kot­tet le­ge­ne på grund af Sov­jets krig i Af­g­ha­ni­stan.

1992 / Ita­li­e­ne­ren Fa­bio Ca­s­ar­tel­li vin­der. Han en­der tre år se­ne­re si­ne da­ge, da han styr­ter i Tou­ren.

2000 / Ty­ske­ren Jan Ul­l­rich vin­der guld og bli­ver to­er i en­kelt­start. In­drøm­mer langt se­ne­re bloddo­ping.

2012 / Co­lom­bi­a­ne­ren Rigoberto Uran snor­k­sover i fi­na­len og la­der ka­sak­he­ren Ale­xan­dre Vi­nokou­rov slip­pe af sted på de sid­ste me­ter og vin­de guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.