TI TIN­DER I SPA­NI­EN

Bike Season - - Løbene - Af Bri­an Askvig

VU­EL­TA A ES­PAÑA BLI­VER IGEN I ÅR EN HÅRD OM­GANG MED MAS­SER AF BJERG­FI­NA­LER. AL­LE­RE­DE PÅ TRED­JE ETA­PE GÅR DET STEJLT OPAD.

Som lil­le­bro­de­ren, der ved mid­dags­bor­det må rå­be højt for at bli­ve be­ma­er­ket, har Vu­el­ta a Es­paña i år at­ter skru­et en op­sigtsva­ek­ken­de ru­te sam­men for at sik­re sig sit sa­er­ken­de i kon­kur­ren­cen med Tour de Fran­ce og Giro d'ita­lia.

Ik­ke fa­er­re end ti fi­na­ler på bjerg­top­pe by­der lø­bet på i år, så al­le, der el­sker de stor­slå­e­de sej­re og gru­som­me ne­der­lag, der al­tid ska­bes på stej­le bjergskrå­nin­ger, får en dra­be­lig af­slut­ning på Grand Tour-sa­e­so­nen.

Før­ste bjerg­fi­na­le kom­mer al­le­re­de på tred­je eta­pe, når fel­tet dri­ves op på ud­sigts­punk­tet Mira­dor Éza­ro i Ga­li­ci­en. Det er en sej, to ki­lo­me­ter lang stig­ning, der i snit sti­ger 13 pro­cent. Si­ne ste­der sti­ger vej­en med vil­de 29 pro­cent, og det fik på fjer­de eta­pe i 2013 fle­re ryt­te­re til at sti­ge af cyk­ler­ne og vral­te opad til fods.

Stig­nin­gen skal nok sor­te­re de før­ste ta­be­re fra, men det bli­ver ef­ter alt at døm­me i lø­bets an­den uge, at de før­ste al­vor­li­ge kam­pe om den en­de­li­ge sejr ud­ka­em­pes.

MINDEVAERDIG DU­EL

Ugen be­gyn­der med en bjerg­fi­na­le på eta­pe 10 til La­gos de Cova­don­ga. Iføl­ge cycling­news. com reg­nes den­ne stig­ning for at va­e­re en af de sva­e­re­ste i Spa­ni­en, og den er ka­te­go­ri­se­ret som en af tre ’espe­ci­al’-stig­nin­ger i lø­bet.

Ef­ter før­ste hvi­le­dag går tu­ren gen­nem bøl­gen­de ter­ra­en i As­turi­en til Peña Ca­b­ar­ga-stig­nin­gen, hvor der er fi­na­le på eta­pe 11. Det var her, at sen­sa­tio­nen Chris Froo­me i 2011 ud­ka­em­pe­de en mindevaerdig du­el med den se­ne­re vin­der Ju­an José Co­bo. Froo­mes im­po­ne­ren­de ridt i det års Vu­el­ta var på­fal­den­de,

idet han indtil da kun hav­de vun­det et par ube­ty­de­li­ge små­løb og nu plud­se­lig kør­te med om sej­ren i en Grand Tour. Mi­stan­ken om urent trav har for­fulgt Froo­me li­ge si­den.

Eta­pe 13 er den la­eng­ste i årets Vu­el­ta, og den er og­så møg­hård, selv om fel­tet ik­ke dri­ves op i de vil­de høj­der. Eta­pen ud­gø­res af 212 ki­lo­me­ter med syv ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger.

MÅ­SKE AF­GØ­REN­DE

End­nu en ’espe­ci­al’-stig­ning - dem, man ken­der fra Tou­ren som ’hors ca­te­go­rie’ - ven­ter på 14. eta­pe, når der er mål på le­gen­da­ri­ske Col d’au­bisque. For­in­den skal tre ka­te­go­ri 1-stig­nin­ger i Py­re­na­e­er­ne over­vin­des, nem­lig In­har­pu, Pi­er­re Saint-martin og Ma­ri­e­blanque.

Sid­ste ’espe­ci­al’-stig­ning er bjerg­fi­na­len på na­est­sid­ste eta­pe. Alto de Ai­ta­na, hed­der stig­nin­gen, som er 22 ki­lo­me­ter lang med en gen­nem­snit­lig stig­ning på 5,72 pro­cent. Når det er stej­lest, sti­ger det med ni pro­cent, så

det er ik­ke en umen­ne­ske­lig stig­ning på pa­pi­ret. Det er la­eng­den, drøjhe­den og tids­punk­tet sent i lø­bet, som gør stig­nin­gen til en må­ske af­gø­ren­de prø­ve.

”Vi er li­geg­la­de med, hvem der står på det øver­ste trin på po­di­et,” sag­de løbs­di­rek­tør Javi­er Gu­il­lén til Cycling We­e­kly i ja­nu­ar.

”Men kun­ne jeg få et øn­ske op­fyldt nu, vil­le det va­e­re, at spa­en­din­gen vok­se­de lø­bet igen­nem, og jeg vil­le el­ske, at Alto de Ai­ta­na­stig­nin­gen vil­le bli­ve af­gø­ren­de for, hvem der vin­der den na­e­ste Vu­el­ta,” sag­de han.

TOM DU­MOULINFO­TO: FRAN­CI­SCO SECO/POL­FO­TO

MAT­TI BRES­CHEL,FO­TO: DA­NI­EL OCHOA DE OLZA/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.