FAK­TA

Bike Season - - Lombardiet Rundt -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

STA­TUS: Monu­ment

KEN­DE­TEGN: Ru­ten er of­test om­kring 250 ki­lo­me­ter lang og lø­ber rundt om Co­mo-sø­en. Lø­bet kal­des kla­trer­nes klas­si­ker, for­di den er fyldt med sva­e­re stig­nin­ger. Den vig­tig­ste af dis­se er det le­gen­da­ri­ske Ma­don­na del Ghisallo med kir­ken af sam­me navn.

AR­RAN­GØR: RCS Sport

BAG­GRUND: Jour­na­li­sten Tul­lo Mor­gag­ni fik i 1905 idéen til lø­bet, der skul­le gi­ve ryt­te­ren Pi­e­ri­no Al­bi­ni mu­lig­hed for revanche for ne­der­la­get i et tid­li­ge­re løb. Så­le­des ar­ran­ge­re­de avi­sen Ga­zzet­ta del­lo Sport lø­bet i novem­ber un­der nav­net Mila­no­mila­no. Lo­kal­hel­ten Al­bi­ni fik dog ik­ke sin op­rejs­ning; i ste­det gik sej­ren til Giovan­ni Ger­bi.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Vin­cen­zo Ni­ba­li (Ita­li­en) 2014 Da­ni­el Martin (Ir­land) 2013 Jo­aquim Rodrígu­ez (Spa­ni­en) 2012 Jo­aquim Rodrígu­ez (Spa­ni­en) 2011 Oli­ver Zaugg (Schweiz)

FLEST SEJ­RE

Fau­sto Cop­pi (Ita­li­en) 1946, 1947, 1948, 1949, 1954

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

In­gen

FRA HI­STO­RI­EN

1907 / Mila­no-mila­no er po­pu­la­ert fra star­ten to år for­in­den og bli­ver hurtig en del af af­slut­nin­gen på en eu­ro­pa­ei­ske cy­kel­sa­e­son. Det­te år skif­ter lø­bet navn til Lom­bar­di­et Rundt.

1920-1948 / Fran­ske Hen­ri Pélis­si­er vin­der lø­bet i 1920, og først med schweizi­ske Fritz Schärs tred­je­plads i 1948 kom­mer en ik­ke-ita­li­e­ner på po­di­et igen.

1954 / Udø­de­li­ge Fau­sto Cop­pi vin­der sit fem­te Lom­bar­di­et Rundt, hvil­ket in­gen har gjort ham ef­ter si­den.

1974 / Ro­ger De Vla­e­min­ck an­gri­ber uden in­ten­tio­nen om at kør­te et re­elt ud­brud. Der­for gem­mer han sig bag en busk og ven­ter, til fel­tet er for­bi. Han kø­rer der­på op til ri­va­len Ed­dy Merckx og spør­ger, hvem de dog jag­ter.

1997 / Mi­che­le Bar­to­li skal slut­te for­an Rolf Sø­ren­sen i Lom­bar­di­et Rundt for at ta­ge den sam­le­de Wor­ld Cup­sejr. Han tra­ek­ker re­sten af et fi­re­mands­ud­brud i 30 ki­lo­me­ter og of­rer der­med mu­lig­he­den for at vin­de lø­bet, men har held med sin plan og vin­der årets Wor­ld Cup.

2006 / En fø­lel­ses­la­det Pa­o­lo Bet­ti­ni vin­der Lom­bar­di­et Rundt en uge ef­ter at ha­ve vun­det VM og blot fem da­ge ef­ter, han mi­ste­de sin bror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.