VM I ØR­KEN­LAN­DET

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

OG­SÅ CY­KEL­SPOR­TEN ER FAL­DET FOR MEL­LE­MØST­LIG CHAR­MEOF­FEN­SIV OG HAR HEN­LAGT VER­DENS­MESTER­SKA­BER­NE TIL ET STENRIGT ØR­KEN­LAND, SOM SER STORT PÅ MEN­NE­SKE­RET­TIG­HE­DER.

Af ik­ke ind­ly­sen­de år­sa­ger har den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on UCI i år valgt at ka­ste glans over re­gi­met i Qa­tar ved at dri­ve ver­dens bed­ste cy­kel­ryt­te­re til at dy­ste om Vm-tit­len i det glo­he­de ør­ken­land. Det sker, mens hun­dredt­u­sin­der af mi­gran­t­ar­bej­de­re le­ver sla­ve­lig­nen­de liv i det sten­ri­ge land.

Øn­sket om at glo­ba­li­se­re spor­ten - en am­bi­tion, som har bragt Wor­ld Tou­ren til bå­de Au­stra­li­en og Ca­na­da og på et tids­punkt til Ki­na - lig­ger gi­vet­vis til grund. Et an­det mo­tiv kun­ne va­e­re, at Uci-pra­esi­dent Bri­an Cook­son fin­der det op­por-

tunt at le­f­le for de overjor­disk ri­ge shei­ker i en tid, hvor spor­ten er pres­set på øko­no­mi­en. Det gjor­de han, da han for ny­lig be­søg­te lan­det i for­bin­del­se med ør­ken­lø­bet Tour of Qa­tar.

GLAD PRA­ESI­DENT

”Det­te er et me­get dej­ligt sted. Dej­ligt mil­jø og ven­li­ge men­ne­sker. En­hver, som kom­mer her i ok­to­ber til VM, vil få en dej­lig op­le­vel­se,” sag­de Cook­son iføl­ge Qa­tar-avi­sen The Pe­nin­su­la.

”Jeg tror, det bli­ver et stor­slå­et VM. Jeg er sik­ker på, at ryt­ter­ne vil ny­de mester­ska­ber­ne,” sag­de han.

Og­så su­per­stjer­nen Mark Ca­ven­dish, som i år vandt Tour of Qa­tar for an­den gang, er be­gej­stret: ”Jeg tror, al­le vil bli­ve over­ra­ske­de over, hvor spa­en­den­de det vil bli­ve,” sag­de Ca­ven­dish om Vm-ru­ten, da han sam­men med Tour of Qa­ta­r­fel­tet hav­de prø­ve­kørt en del af Vm-ru­ten på an­den eta­pe.

”Vin­de­ren bli­ver en, der kan spur­te, men som og­så er gan­ske mod­stands­dyg­tig over for di­stan­cen. Den kom­mer til at kra­e­ve sit,” sag­de Ca­ven­dish til cycling­tips.com.

”Lø­bet vil hand­le om ud­hol­den­hed. Der er in­gen ste­der at gem­me sig i det løb.”

HE­DE OG SI­DE­VIND

Ca­ven­dish vandt VM i Kø­ben­havn i 2011 og er kan­di­dat til at vin­de end­nu en ti­tel i Qa­tar i ok­to­ber. Ru­ten om­fat­ter 80 ki­lo­me­ters kør­sel i det åb­ne land­skab, hvor si­de­vind vil kun­ne split­te fel­tet. Der er og­så bro­sten på ru­ten, men det er ’pa­e­ne bro­sten - ik­ke no­get i stil med Pa­ris-rou­baix el­ler Flan­dern Rundt’, sag­de løbs­di­rek­tør Jo­hn Lelangue, da ru­ten blev pra­e­sen­te­ret.

Lelangue ga­ran­te­re­de en hård ru­te, der er som skabt for klas­si­ker­ryt­te­re og sprin­te­re. Si­de­vind er åben­bart nøg­le­or­det for Lelangue. Når ba­re, der er ri­ge­ligt med si­de­vind, skal det nok bli­ve spa­en­den­de. Det sy­nes at va­e­re le­de­t­rå­den i den tid­li­ge­re Bmc-sport­s­di­rek­tørs fler­åri­ge, vel­løn­ne­de ar­bej­de med at plan­la­eg­ge VM.

Vin­den kan i gi­vet fald og­så kø­le ryt­ter­ne lidt ned, for det bli­ver med ga­ran­ti varmt. Mester­ska­ber­ne er flyt­tet tre uger i år, så det kan bli­ve et par gra­der køli­ge­re, men sta­dig er tem­pe­ra­tu­ren i ok­to­ber i Qa­tar på 32 gra­der i snit.

FO­TO: POUL­SEN LARS/POL­FO­TO

MARK CA­VEN­DISH I MID­TEN MED DOHASSKY­LI­NE I BAG­GRUN­DEN PÅ VEJ MOD SEJ­REN.QA­TAR SKAL VA­E­RE VA­ERT FOR VM ILANDEVEJSLØB I 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.