STO­RE UD­SKIFT­NIN­GER, STO­RE FOR­VENT­NIN­GER

Bike Season - - Holdene -

At ha­ve Rigoberto Uran, Pi­er­re Rol­land og An­drew Ta­lan­sky som klas­se­ments­nav­ne er na­er­mest et over­flø­dig­heds­horn for så re­la­tivt lil­le et mand­skab som Can­non­da­le trods alt må be­teg­nes som. In­gen af de tre ser man nok som vin­der af en Grand Tour, men al­le tre har be­stemt top-10 po­ten­ti­a­le, som mini­mum.

Der har og­så va­e­ret dan­sker­ud­skift­ning hos Can­non­da­le. Det vil si­ge, sport­s­di­rek­tør Jo­hn­ny Weltz er sta­dig an­sat, men Las­se Nor­man har for­ladt hol­det ef­ter et par ano­ny­me sa­e­so­ner og er ble­vet er­stat­tet af klas­si­ker­ve­te­ra­nen Mat­ti Bres­chel.

Pa­tri­ck Be­vin og Ry­an Mul­len er sto­re ta­len­ter, mens den 29-åri­ge Wor­ld Tour de­butant Mi­cha­el Woods og­så kan va­e­re va­erd at hol­de øje med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.