JEEP WRANGLER

Bil Magasinet (Denmark) - - INDHOLD -

Den nye Wrangler Un­li­mi­ted er per­fekt, hvis du bor på en vulkan på Island. I Dan­mark er den fejl­ca­stet og med en rab­len­de van­vit­tig pris.

Jeg kan ga­ran­te­re, at det ik­ke bli­ver den nye Wrangler, der gi­ver Jeep et fol­ke­ligt gen­nem­brud i Dan­mark. Den er li­ge så me­nings­løs som at love en mil­li­on el­bi­ler, for med skrap­pe til­kør­selsvink­ler for og bag, ma­nu­el­le spa­er, en fri­høj­de på 24 cm, en ev­ne til at va­de gen­nem 76 cm vand og sti­ve aks­ler for og bag skal du bo på en vulkan – og ger­ne en stejl sa­tan af én – for at bi­len gi­ver me­ning.

Nå, men så kan man vel i det mind­ste ny­de den be­ha­ge­li­ge brum­men af 6­cy­lin­dret ra­ek­ke­mo­tor som i for­ga­en­ge­ren (der kør­te som en mi­li­ta­er­last­bil fra 1950)? Nix, den var umu­lig at få ned på et ac­cep­ta­belt Co2­ud­s­lip, så den er pen­sio­ne­ret til for­del for den 4­cy­lin­dre­de tur­bo­ben­zi­ner fra Al­fa Ro­meo Gi­ulia Ve­lo­ce. Okay, mystisk, men så er det vel en 3­li­ters el­ler no­get? Nej, den er på 2,0 li­ter. To li­ter?!? Til en bil, der er li­ge så høj som mig (190 cm) og ve­jer 2,2 ton? Har de ga­e­ve Jeep­folk på fa­brik­ken i Ohio va­e­ret i gang med den hjem­me­bra­end­te sp­rut? Mu­lig­vis, men med over 270 hk og et mo­ment på 400 Nm i kom­bi­na­tion med en vel­fun­ge­ren­de 8­trins au­to­mat­gear­kas­se er her et over­ra­sken­de over­skud af kra­ef­ter. Mo­del­len er ny, men lig­ner sig selv.

Og test­bi­len er ik­ke en­gang spe­ci­elt tørstig. Den er an­gi­vet til 9,1 km/l, men kør­te 9,3 km/l over knap 1.000 km test pri­ma­ert på mo­tor­vej. Her gi­der man ik­ke kø­re me­re end 120 km/t på grund af vind­støj­en fra den lod­ret­te for­r­u­de og sty­re­tø­jet, som bli­ver så nervøst over 100 km/t, at man kon­stant skal kor­ri­ge­re kur­sen. I lys­kryds er den sto­re fi­re­hjul­stra­ek­ker kvik, og her er fint over­blik i tra­fik­ken, for­di man sid­der højt.

For­r­u­den kan vip­pes frem, så den hvi­ler på to be­slag på front­hjel­men. Hvor­for? For­di... det kan va­e­re rart med fartvind i ska­eg­get. To tag­pla­der over de for­re­ste sto­le kan af­mon­te­res uden va­er­k­tøj og st­u­ves i ba­ga­ge­rum­met, og har du mod på det (det ta­ger en halv dag), kan man fin­de den lil­le va­er­k­tøjst­a­ske frem fra ba­ga­ge­rum­met og af­mon­te­re den ba­ger­ste hardt­op, så bi­len er helt åben og med syn­li­ge styrtbøj­ler. Så mang­ler der ba­re to halv­ful­de red­necks fra Te­xas, der sky­der op i luf­ten med de­res ri­f­ler for at gø­re il­lu­sio­nen om en ba­dass­jeep kom­plet.

Wrangler fås og­så med en 2,2­li­ters di­e­sel til sam­me pris, men spørgs­må­let er, hvem der skal kø­be den nye mo­del i Dan­mark – i Land Rover­klub­ben af­ven­ter de jo den nye De­fen­der, der vil ko­ste cir­ka det sam­me som Wrangler.

For ret­fa­er­dig­he­dens skyld skal det med, at her er mas­ser af stan­dar­dud­styr, et for­mi­da­belt ly­dan­la­eg fra Al­pi­ne og au­to­ma­tisk respekt fra an­dre tra­fi­kan­ter, der ik­ke tror de­res eg­ne øj­ne, når de bli­ver over­ha­let af en ka­em­pe med for­r­u­den lagt ned. Yee­ha!

JEEP WRANGLER UN­LI­MI­TED 2,0 SA­HA­RA AUT.

Pris 945.000 kr. | Mo­tor R4, 1.995 cm3, 16V, tur­bo Ydel­se 274 hk ved 5.250 o/min, 400 Nm ved 3.000 o/min Top­fart 180 km/t | 0-100km/t 7,6 sek. Eu-mi­ks (WLTP) 9,1 km/l (test: 9,3 km/l)

Den rø­de Jeep har mas­ser af char­me og stre­et cre­dit, når den rum­ler ned ad grus­vej­en. I ter­ra­en kan den kla­tre som en ged.

1. Tag­pla­der­ne over for­sa­e­der­ne og he­le hardt­op­pen bag kan fjer­nes, så bi­len er åben med syn­li­ge styrtbøj­ler. For­r­u­den kan la­eg­ges ned. 2. Lod­ret­te ru­der og ba­gen­de gi­ver fin rum­me­lig­hed i ka­bi­nen. Som va­re­bil på pa­pe­gø­je­pla­der ko­ster test­bi­len 676.276 kr. inkl. moms.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.