5 TING DU SKAL VI­DE OM

Land Rover De­fen­der

Bil Magasinet (Denmark) - - NYHEDER - [ Tekst Frederik T. Frey Fo­to Land Rover

De­fen­der er en in­sti­tu­tion for al­le med trang til fi­re­hjul­stra­ek, mud­der og kan­te­de for­mer. Den nye mo­del har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs – men selv om det kan­te­de yd­re er gen­ken­de­ligt, er in­tet som det ple­jer un­der kar­ros­sen.

1

STÅR IK­KE LA­EN­GE­RE PÅ RAM­ME

Den nye De­fen­der har ik­ke kun få­et et nyt de­sign, den er og­så ba­se­ret på en helt ny plat­form. Land Rover kal­der den for D7X og er ba­salt set et alu­mi­ni­ums-mo­no­coque med uaf­ha­en­gig af­fjed­ring. Tid­li­ge­re var den ro­bu­ste og rustik­ke De­fen­der byg­get på en chas­sis­ram­me.

2

FÅR HYBRIDTEKN­OLOGI

Det er mu­ligt at få den nye De­fen­der som en re­gu­la­er plug-in hy­brid, der kan kø­re på strøm ale­ne. Top­va­ri­an­ten bli­ver De­fen­der P400, som er ud­sty­ret med en sprit­ny 6-cy­lin­dret ra­ek­ke­mo­tor med et mild­hy­brid-sy­stem, der ar­bej­der sam­men med en kom­pres­sor. Det gi­ver til­sam­men 400 hk og en 0-100-tid på 6,4 sek.

3

BLI­VER ME­RE DI­GI­TAL

De­fen­der føl­ger strøm­men af mo­der­ne bi­ler og vil i se­ne­ste af­tap­ning kun­ne til­by­de langt fle­re in­fo­tain­ment-sy­ste­mer end hidtil. Det me­ste be­tje­nes fra en tryks­ka­erm på 10” i ka­bi­nen.

4

JA­MES BOND I DE­FEN­DER

Da­ni­el Craig får en ny medsku­e­spil­ler at de­le ram­pe­ly­set med i den kom­men­de Bond-film, “No Ti­me To Die “. Iføl­ge den dan­ske Land Rover-im­por­tør vil den nye Land Rover De­fen­der va­e­re at fin­de på det bre­de la­er­red i no­get så uven­tet som en bil­j­agt. Vi kryd­ser fin­gre for, at jag­ten er ter­ra­en­gå­en­de. Fil­men får pre­mi­e­re i an­det kvar­tal af 2020.

5

HJEM­ME I TERRAENET

In­gen De­fen­der uden im­po­ne­ren­de egen­ska­ber i na­tur og ter­ra­en. De­fen­der li­der da hel­ler ik­ke af vand­s­kra­ek, og det op­ly­ses, at fi­re­hjul­stra­ek­ke­ren har en va­de­dyb­de på op til 90 cm. Og­så fri­høj­den er vel­vok­sen med si­ne 291 mm. Den 3-dørs De­fen­der 90 kom­mer stan­dard med et sa­et tra­di­tio­nel­le stød­da­em­pe­re og fjed­re, men va­el­ger man der­i­mod den 5-dørs De­fen­der 110, vil den va­e­re for­sy­net med en ak­tiv luftun­der­vogn som stan­dard.

LAND ROVER DE­FEN­DER Der er end­nu in­tet of­fi­ci­elt om­kring pri­ser­ne på bi­len, der lan­ce­res til som­mer. Vi for­ven­ter pri­ser i Di­scove­ry-le­je. Al­le mo­tor­va­ri­an­ter vil va­e­re ud­sty­ret med en 8-trins au­to­mat­gear­kas­se samt re­duk­tions­gear.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.