Frank­furt-vestsja­el­land i god fart

Bil Magasinet (Denmark) - - KØRT I KONGERIGET -

Tu­ren hjem fra bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt er per­fekt til en test af en ny bil. Man star­ter fra en sna­e­ver p-plads og skal ma­nøv­re­re seks eta­ger ned fra p-hu­set gen­nem en smal spiral, før man ef­ter ad­skil­li­ge for­vir­ren­de vogn­ba­neskift i myl­dre­ti­den nord for stor­by­en ram­mer Au­to­ba­hn A5 med kurs nord­på. Så kom­mer Kas­sel-bak­ker­ne med de lan­ge, bøl­gen­de kur­ver og skift mel­lem 80 og 120 km/t og fri ha­stig­hed, før vej­ar­bej­de og Ham­borg sa­et­ter en prop i tra­fik­ken.

Det ta­ger nor­malt ot­te ti­mer fra mes­se­hal­ler­ne til Sto­re­ba­elts­bro­en, og en ny di­e­sel-mer­ce­des med adap­tiv fart­pi­lot, køas­si­stent og au­to­mat­gear (8-trins dob­belt­kob­ling) ly­der som en fin rej­se­mak­ker. Og det er test­bi­len hel­dig­vis.

Vi har fat i Shoo­ting Bra­ke-ud­ga­ven af den nye CLA, som er coupé-ud­ga­ven af A-klas­se (med an­dre ord en lidt fi­ne­re og dy­re­re kar­ros­se). Her med en 2-li­ters di­e­sel af se­ne­ste mil­jø­ven­li­ge ge­ne­ra­tion og den ud­ma­er­ke­de og kvik­ke dob­belt­kob­lings­gear­kas­se.

Bi­len over­ra­sker med en uven­tet kom­pe­tan­ce in­den for høj­fart­scru­i­sing på Au­to­ba­hn. Det si­ger sig selv, at 150 di­e­sel-he­ste ik­ke gør den til en ra­ket, men til gen­ga­eld kan man sa­et­te den adap­ti­ve fart­pi­lot på 160 km/t og kon­cen­tre­re sig om at fø­re bi­len. Den til­pas­ser selv ha­stig­he­den til kur­ver­ne i Kas­sel-bak­ker­ne, hvil­ket fun­ge­rer rig­tig fint. Den ta­ger gas­sen af i god tid før vej­ar­bej­de el­ler hvis man går fra 120 til 80 km/t ved Han­nover, og den er vå­gen til at kom­me op i fart igen.

Med stan­dar­dun­der­vogn og den her mo­tor er den na­tur­li­ge mar­chha­stig­hed 160 km/t, men det kla­rer bi­len så og­så for­nemt uden at bra­end­stof­for­bru­get sti­ger na­ev­ne­va­er­digt. Som pend­ler­bil i den lil­le pre­mi­um­klas­se er 200 d Shoo­ting Bra­ke ab­so­lut god­kendt.

MER­CE­DES-BENZ CLA 200 d SHOO­TING BRA­KE BU­SI­NESS AUT. Pris 449.900 kr. | Mo­tor R4, 1.950 cm3, 16V, tur­bo­di­e­sel Ydel­se 150 hk ved 3.400 o/min, 320 Nm ved 1.400 o/min Top­fart 221 km/t | 0-100km/t 8,4 sek.

Eu-mi­ks (WLTP) 19,6 km/l (test: 18,1 km/l)

Shoo­ting Bra­ke­de­sig­net skjuler på ele­gant vis, at det i vir­ke­lig­he­den ba­re er en Mer­ce­des A-klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.