Flyt­te­dag for Fer­ra­ri’en

Bil Magasinet (Denmark) - - VORES BILER -

Som tid­li­ge­re for­talt i dis­se spal­ter, har jeg ik­ke haft min Fer­ra­ri 360 Spi­der på num­mer­pla­der i år. Fak­tisk har den stå­et bumstil­le bort­set fra en fo­to­tur på prø­ve­pla­der.

Si­den sid­ste som­mer, hvor den blev kørt i hi, har den stå­et hos Au­to­gal­le­ri­et i Her­ning, hvor der fak­tisk er of­fent­lig ad­gang. Et fint sted med om­kring 150 bi­ler, som er et be­søg va­erd, og et dej­ligt mil­jø af li­ge­sin­de­de bi­len­tu­si­a­ster, som al­tid er klar til en snak om klas­si­ke­re og yo­ung­ti­me­re.

Et per­fekt sted for Fer­ra­ri’en, som har stå­et lunt og tørt. Jeg bor godt nok i Kø­ben­havn, men har fa­mi­lie i Ve­stjyl­land, så jeg kom­mer ja­evn­ligt for­bi.

Selv om den har stå­et stil­le, er der al­li­ge­vel ting, der skal ord­nes. Jeg har sprun­get det al­min­de­li­ge ser­vi­ce over i år, så ud­gif­ten har va­e­ret nul kr. Men den går ik­ke frem til na­e­ste som­mer, uan­set om jeg skal kø­re i den el­ler ej, for tan­drem­men skal skif­tes. Det skal den hvert tred­je år, og det ske­te i 2015, så det er tid igen. Det spø­ger man ik­ke med, uan­set hvor me­get bi­len skal kø­re.

Der­for har jeg flyt­tet Fer­ra­ri’en fra Au­to­gal­le­ri­et i Her­ning til My­ga­ra­ge i Vej­le. Flyt­nin­gen ske­te på eg­ne hjul, hvil­ket af­slø­ren­de, at da­ek­ke­ne hav­de be­hov for at bli­ve rørt. Hos My­ga­ra­ge har Fer­ra­ri’en få­et plads i en af de fi­ne ele­va­tor­plad­ser med glasva­eg­ge om­kring, og her har den dan­ske Fer­ra­ri­im­por­tør Formula Au­to­mo­bi­le et au­to­ri­se­ret va­er­k­sted. Så pla­nen er, at Fer­ra­ri en skal ha­ve skif­tet den fa­mø­se tan­drem i lø­bet af vin­te­r­en, så den i hvert fald er kø­re­klar.

2. Flyt­te­dag fra Au­to­gal­le­ri­et i Her­ning, desva­er­re ik­ke i tør­vejr. Men det er nemt at gø­re den ren, ef­ter at lak­ken er be­hand­let.

1. Den sor­te ra­cer har få­et plads i en af de fi­ne bok­se hos My­ga­ra­ge i Vej­le, hvor den kan flyt­tes rundt uden at den star­tes.

CA­DI­L­LAC CTS 3,2 AUT. Frederik T. Freys ame­ri­ka­ner har va­e­ret på Dan­marks-tur­né. Laes me­re i na­e­ste num­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.