ME­RE POWER

Jagu­ar F-ty­pe er klar til at fort­sa­et­te den bruta­le char­me ef­ter et face­lift med fle­re mus­k­ler, di­gi­ta­le ka­bi­ne­løs­nin­ger og skar­pe­re linjer på kar­ros­sen.

Bil Magasinet (Denmark) - - INDHOLD - [ Tekst Fre­de­rik T. Frey Fo­to PR ]

Jagu­ar F-ty­pe har al­drig va­e­ret me­re til­lok­ken­de ef­ter et face­lift, der gi­ver den fle­re kra­ef­ter.

Det er na­e­sten ude­luk­ken­de dår­li­ge nyhe­der, som pt. strøm­mer ud af Stor­bri­tan­ni­en. Men midt i nervø­si­te­ten om­kring Bre­xit og har­men over Prins An­drew, har Jagu­ar en nyhed, som vi hel­le­re end ger­ne la­eg­ger ører til. Sport­s­vog­nen Jagu­ar F-ty­pe har mod­ta­get et face­lift – op­da­te­rin­ger­ne og den kos­me­ti­ske op­stram­mer ga­el­der bå­de den luk­ke­de coupé med fast tag og den åb­ne ca­bri­o­let med blød ka­le­che. Ud­ven­digt spot­ter man hur­tigt en stram­me­re front med end­nu me­re sam­men­k­neb­ne og skrå Led-for­lyg­ter. Og­så ha­ek­ken har få­et op­ma­er­k­som­hed, men det er ik­ke helt så let at spot­te aen­drin­ger­ne her. Bag­lyg­ter­ne har få­et et me­re vin­kel­ret og ku­bi­stisk ud­tryk.

Ind­ven­digt kan kom­men­de eje­re gla­e­de sig over nye di­gi­ta­le 12,3” in­stru­men­ter. Ska­er­men til in­fo­tain­ment mel­lem sa­e­der­ne har og­så få­et ny softwa­re, og Ap­ple Car­play er nu stan­dard, li­ge­som sport­s­vog­nen er for­be­redt på at kun­ne mod­ta­ge frem­ti­di­ge op­da­te­rin­ger og an­den softwa­re trå­d­løst – over the air, som det så flot hed­der.

De­le af mo­tor­pro­gram­met med fi­re og seks cy­lin­dre løf­tes med over fra ori­gi­na­len. I bun­den af står en 4-cy­lin­dret tur­bo­mo­tor med 300 hk, og umid­del­bart over den­ne fin­des en V6-mo­tor med 380 hk tak­ket va­e­re en kom­pres­sor. Det er og­så mu­ligt at få Jagu­ar F-ty­pe med ot­te vel­ly­den­de cy­lin­dre – fak­tisk i to va­ri­an­ter. Den mest for­nuf­ti­ge af de to yder 450 hk, mens F-ty­pe R skru­er ef­fek­ten helt op til 575 hk og 700 Nm – det er 25 hk og 20 Nm me­re end i den for­ri­ge top­va­ri­ant.

Beg­ge V8-va­ri­an­ter be­nyt­ter sig, li­ge­som V6-va­ri­an­ten, af en kom­pres­sor i mo­tor­rum­met. Samt­li­ge mo­to­rer har sam­me gear­kas­se – en 8-trins au­to­mat­gear­kas­se. Ik­ke al­le mo­to­rer er på al­le mar­ke­der, og Dan­mark får na­ep­pe V6’eren at se.

MO­TOR F-ty­pe fås med mel­lem 300 og 575 hk. GEAR­KAS­SE Bri­ten skif­ter gear gen­nem en 8-trins au­to­mat­gear­kas­se. TOP­FART F-ty­pe R har en be­gra­en­set top­fart på 299 km/t. På fron­ten er der sket aen­drin­ger med mo­tor­hjelm, Led-for­lyg­ter, git­te­ret til kø­ler­gril­len samt en ny for­ko­fan­ger. F-ty­pe R med 575 hk og 700 Nm er kvik til at ac­ce­le­re­re – nul til 100 km/t er over­stå­et på 3,5 se­kun­der. ACCELERATI­ON Den face­lif­te­de F-ty­pe har få­et fri­ske fa­el­ge i 20” – de er svøbt i et spe­ci­a­l­ud­vik­let Pi­rel­li P Zero-da­ek. NYE SKO

Alt ef­ter mo­tor­valg på Jagu­ar F-ty­pe ser dif­fu­ser og af­gangs­rør for­skel­li­ge ud. DIF­FU­SER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.