KIA NIRO

Bil Magasinet (Denmark) - - INDHOLD -

Kia Niro som plug-in hy­brid har ben­zi­nog el­mo­tor, og et lit­hi­um­bat­te­ri, der kan la­des hjem­me­fra. Sid­depo­si­tio­nen er ik­ke ret me­get hø­je­re end i en al­min­de­lig bil, for det hand­ler om no­get helt an­det, nem­lig to­talø­ko­no­mi. Her har Niro en op­sigtva­ek­ken­de bund­linje.

Test­bi­len er den net­op face­lif­te­de ud­ga­ve til 300.000 kr. i an­skaf­fel­ses­pris, og den har så la­ve driftsom­kost­nin­ger, at de tra­ek­ker de må­ned­li­ge om­kost­nin­ger ned på ni­veau med bil­li­ge­re bi­ler. Der føl­ger en hjem­me­la­der fra Cle­ver in­klu­si­ve mon­te­ring ved din adres­se med, og Niro kan kø­re 30-40 km på el i nor­mal kør­sel. Har du 20 km på job, kan du bru­ge den som el­bil. Det ko­ster 299 kr. om må­ne­den via et abon­ne­ment hos Cle­ver, og der­med får du for­de­len fra el­bi­len – lyd­løs og kvik accelerati­on – uden ra­ek­ke­vid­de­angst el­ler be­hov for at ga­e­ste en tank­sta­tion.

Når der ik­ke er me­re ener­gi på bat­te­ri­et, el­ler bi­len fin­der det op­ti­malt at la­de ben­zin­mo­to­ren hja­el­pe til, star­ter den 1,6-li­ters ben­zi­ner au­to­ma­tisk.

Kø­rer man i hy­brid- i ste­det for elek­trisk kø­re­pro­gram, fin­der bi­len selv ud af at bru­ge den elek­tri­ske ener­gi op­ti­malt. I by­en kø­rer den som el­bil op til ty­pisk 50 km/t, mens den spa­rer sin el på mo­tor­vej­en. Jeg kør­te 23,9 km/l i snit over 890 km pri­ma­ert på mo­tor­vej.

Det er ik­ke mu­ligt kon­se­kvent at kø­re som el­bil el­ler gem­me ener­gi­en til se­ne­re brug som i dy­re­re op­lad­nings­hy­bri­der, men Kia’s sy­stem fun­ge­rer. Man la­e­rer at kø­re for­ud­se­en­de og de­fen­sivt, hvor man løf­ter spe­e­de­ren i ste­det for at brem­se for at op­sam­le og gen­bru­ge mest mu­ligt ener­gi.

Det ly­der må­ske ke­de­ligt, men man kom­mer li­ge så hur­tigt frem i tra­fik­ken som i en al­min­de­lig bil – ba­re til en la­ve­re pris. På bil­ma­ga­si­net.dk/niro kan du la­e­se en om­fat­ten­de test af bi­len.

Ude­fra lig­ner Niro sig selv. Den er en blan­ding af en sta­tioncar og en høj bil med ri­me­lig plads, ok pris og god kom­fort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.