FOR­TI­DEN LURER

Den nye Peugeot 208 har no­get af en arv at le­ve op til. Dens for­ga­en­ge­re har va­e­ret nog­le af de mest po­pu­la­e­re og vel­kø­ren­de i klas­sen. Vi ta­ger den med på en tur til­ba­ge til for­ti­den sam­ti­dig med, at den skal stå di­stan­cen mod nu­ti­dens stør­ste kon­kur­rent

Bil Magasinet (Denmark) - - INDHOLD - Tekst An­ders Ri­ch­ter, Fre­de­rik T. Frey, Sø­ren Juul og Mik­kel Thomsager Fo­to Sø­ren Juul

Vi in­vi­te­rer den sprit­nye Peugeot 208 til en fa­mi­lie­mø­de med en helt sa­er­lig "ral­ly-fa­et­ter".

“Sil­hu­et­ten lig­ner en Peugeot 205. T16 er dog den mest spe­ci­el­le af dem, og den blev kun pro­du­ce­ret i 200 ek­sem­pla­rer.”

Når den fran­ske Psa-kon­cern sen­der en ny ge­ne­ra­tion af sin iko­ni­ske 200-se­rie på ga­den, er det en stor ting. Gen­nem ti­der­ne har be­teg­nel­sen va­e­ret bå­ret med stolt­hed af en af Peugeot’s mind­ste mo­del­ler – li­ge fra den før­ste 201, der kom på mar­ke­det i 1929 og blev pro­du­ce­ret i over 142.309 ek­sem­pla­rer til den ny­e­ste 208. På trods af sin lil­le stør­rel­se har salgstal­le­ne al­tid va­e­ret sto­re.

Nu er der kom­met en ny ge­ne­ra­tion på ga­den, og den ser me­re spek­taku­la­er ud end no­gen­sin­de før. I ste­det for at ka­ste den for lø­ver­ne, vil vi i ste­det sen­de den på en rej­se gen­nem bå­de for­tid og nu­tid. Og den star­ter i det se­kund, vi af­hen­ter bi­len hos den dan­ske Peugeot-im­por­tør. Her står den nem­lig ved si­den af den bil i 200-se­ri­en, som vi er al­ler­mest be­ta­get af. Det er selv­føl­ge­lig den iko­ni­ske 205 T16.

Sil­hu­et­ten lig­ner en Peugeot 205, som blev pro­du­ce­ret fra 1983 til 1998 i 5,3 mio. ek­sem­pla­rer. T16 er dog den mest spe­ci­el­le af dem. Den blev pro­du­ce­ret i 200 ek­sem­pla­rer for at få mo­del­len god­kendt til Grup­pe B-ral­ly.

En af de helt sto­re for­skel­le på en T16 og en stan­dard 205 er, at mo­to­ren lig­ger i mid­ten i ral­ly­bi­len. Der er alt­så in­gen bags­a­e­der, og un­der front­hjel­men gem­mer sig kun re­ser­ve­hjul og brem­se­for­sta­er­ker. Af sam­me grund vir­ker ka­bi­nen lidt trang, for du har mo­to­ren sid­den­de li­ge i ryg­gen. Mo­to­ren var en 1,8-li­ters tur­bo­mo­tor med 200 hk til ga­den. I ral­ly­t­rim kun­ne den dog yde op mod 550 hk. Et fi­re­hjul­stra­ek sør­ge­de for at om­dan­ne mus­k­ler­ne til frem­drift.

Bi­len på bil­le­der­ne er num­mer 100, og den har va­e­ret i den dan­ske im­por­tørs eje fra ny. Den har al­drig va­e­ret i rig­tig brug og star­tes kun yderst sja­el­dent op. Af sam­me grund står km-ta­el­le­ren i dag på blot 768 km.

Når det kom­mer til den bruta­le ral­lystil, kom­mer den nye 208 lidt til kort. Den vir­ker me­re af­da­em­pet i sin fremto­ning, hvor 205 T16 min­der me­re om gut­ten, der står i hjør­net af ba­ren og ba­re ven­ter på, at no­gen skal få sagt no­get for­kert, hvor­ef­ter du får ham­ret et dag­gam­melt bagu­et­te li­ge i sma­sken.

Ef­ter at ha­ve gi­vet den nye 208 en hi­sto­ri­elek­tion, må vi hel­le­re kom­me vi­de­re i tek­sten og la­de den mø­de en af nu­ti­dens kon­kur­ren­ter, som le­ve­rer dy­na­mi­ske kø­re­e­gen­ska­ber. No­get 200-se­ri­en al­tid har hand­let om.

Vi gri­ber den nye Peugeot 208 i nak­ken for at vi­se den sin for­tid, men og­så hvem den skal ka­em­pe mod i nu­ti­den. Så følg med!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.