Brugt­te­sten ud­fø­res i sam­ar­bej­de med

Bil Magasinet (Denmark) - - BRUGTTEST -

de­ler un­der­vogn med Mo­del X, hvor ba­e­rear­men i for­hjuls­op­ha­en­get kna­ek­ker. Det er et spon­tant brud, og det kan ske, selv om de ik­ke har kørt ret langt. Hos Hin­nerup Au­to ko­ster det 10.000 kr. at skif­te de fi­re ne­der­ste ba­e­rear­me til de to for­hjul. Et an­det pro­blem op­står hos Mo­del X, for­di bi­lens Suv-form kra­e­ver en hø­je­re fri­høj­de. Det gør, at for­hju­le­nes tra­e­kaks­ler pres­ses i en me­re ek­strem vinkel, og det kan sen­de nog­le ube­ha­ge­li­ge klon­kly­de ved kraf­ti­ge ac­ce­le­ra­tio­ner. Tesla’s løs­ning er at und­gå ac­ce­le­ra­tio­ner, mens af­fjed­rin­gen er i hø­je­ste ni­veau.

De vil­de bag­dø­re på Mo­del X (Falcon­dø­re) kan få en hel bør­ne­ha­ve­klas­se til at stop­pe op, men kan og­så va­e­re be­sva­er­li­ge. Ind­byg­ge­de sen­so­rer sør­ger for, at de ik­ke øde­la­eg­ger sig selv, hvis du er par­ke­ret un­der el­ler ved si­den af no­get, men en ik­ke al­tid im­po­ne­ren­de pas­form gør, at ma­lin­gen kan sli­des af om­kring dø­re­ne. Tesla har la­vet en re­tro­fit-løs­ning, som lø­ser pro­ble­met, for­kla­rer Flem­m­ing Pe­der­sen, der er va­er­k­fø­rer hos DAS Kar­ros­se­ri, som har Tesla’s vel­sig­nel­se til at la­ve kar­ros­se­ri­ar­bej­de på de­res bi­ler. Nog­le kun­der har og­så kla­get over, at den lidt slø­se­de pas­form be­ty­der, at Falcon-dø­re­ne kan gna­ve i gum­mi­li­ster. Det får dem til at strit­te, hvil­ket ak­ti­ve­rer sen­so­rer­ne, så dø­re­ne ik­ke vil luk­ke or­dent­ligt.

Tesla Mo­del X er ik­ke uden fejl, men de be­hø­ver ik­ke va­e­re me­re al­vor­li­ge, end vi er vant til fra an­dre dy­re bi­ler.

Så hvis du vil ha­ve en SUV, der kan ha­en­ge på et rum­skib, må tra­ek­ke op til 2.250 kg, har plads til he­le fa­mi­li­en og som ik­ke ud­le­der CO2 lo­kalt, så fin­des der in­gen al­ter­na­ti­ver til den ma­eg­ti­ge ame­ri­ka­ner.

▲ Skal du ha­ve plads, tra­ek­kra­eft og grøn samvit­tig­hed, så er det en Tesla Mo­del X, du skal ha­ve. Den­ne P100D Lu­di­crous er til salg hos Flea­sing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.