Di­gi­tal an­komst

Bil Magasinet (Denmark) - - KØRT I KONGERIGET -

Golf 8 er klar med ny di­gi­tal ka­bi­ne og en mild­hy­brid-driv­li­ne, der fun­ge­rer over­ra­sken­de godt. Vi te­ster for­brug på lang­tur og ef­fekt på rul­le­felt.

Vw-for­hand­ler­ne har Golf 8 i bu­tik­ker­ne, når du sid­der med det­te ma­ga­sin i ha­en­der­ne, og det er en vel­lyk­ket nyhed. Det skal det og­så va­e­re, for med el­bi­len ID.3 li­ge om hjør­net med mas­ser af plads og pri­ser fra 280.000 kr. skal fos­sil­bi­ler­ne op­pe sig, hvis de sta­dig skal va­e­re re­le­van­te. Golf 8 er helt ny og har na­e­sten sam­me pro­fil som sin for­ga­en­ger, men her en spids front med nye, smal­le­re Led-lyg­ter.

Vi har fat i en mild-hy­brid med 1,5-li­ters tur­bo­ben­zi­ner og kom­bi­ne­ret ge­ne­ra­tor/star­ter, der har som am­bi­tion at kom­bi­ne­re det bed­ste fra fos­sil og el­bi­len for dem, som hver­ken har ad­gang til en la­der el­ler lyst til at skul­le la­de bat­te­ri­et før af­gang. Vi kø­rer bi­len i tre uger og te­ster dens for­brug på bå­de ok­tan 95 og ok­tan 100.

Mild-hy­brid­sy­ste­met kom­mer al­tid i for­bin­del­se med 7-trins dob­belt­kob­lings­gear, og har star­ter­motor og ge­ne­ra­tor byg­get sam­men til én en­hed, der og­så fun­ge­rer som en el­mo­tor. Via en rem di­rek­te på krum­tap­pen sa­et­ter det

Kar­ros­sen er na­e­sten ufor­an­dret fra Golf 7, men fron­ten med de smal­le Led-lyg­ter og di­gi­ta­li­se­rin­gen af ka­bi­nen er ny.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.