Finju­ste­ring af Z3’eren

Bil Magasinet (Denmark) - - VORES BILER -

Sid­ste vin­ter mon­te­re­de jeg et sa­et nye sa­enk­nings­fjed­re på min BMW Z3 Coupé, så den kom 30 mm ta­et­te­re på jor­den. Ef­ter så­dan en ope­ra­tion er det en god idé at få fo­re­ta­get en fi­re­hjuls­ud­må­ling for at sik­re, at un­der­vog­nen står kor­rekt. Jeg vil ger­ne gø­re det, som man har gjort det, si­den au­to­mo­bilet blev op­fun­det, og sat­te min fa­ste me­ka­ni­ker Hen­rik Fri­is på op­ga­ven.

Dyg­ti­ge me­ka­ni­ke­re med for­stand på klas­si­ske bi­ler ha­en­ger ik­ke på tra­e­er­ne, så jeg ta­ger med gla­e­de en ti­mes køretur, for at kom­me ned til HF Mo­tor­sport i Glum­sø.

Da jeg tra­e­der ind på det hyste­risk re­ne va­er­k­sted, hvor alt va­er­k­tøj ha­en­ger snor­li­ge, har Hen­rik al­le­re­de fun­det tin­ge­ne frem. Et par lan­ge me­tal­be­slag, en li­ne­al, et må­lebånd, to rø­de sno­re og en di­gi­tal vin­kel­må­ler er, hvad han har brug for. Fra gem­mer­ne hav­de han fun­det de kor­rek­te mål for cam­ber- og ca­ster­vin­kel, som da min Z3 for­lod fa­brik­ken.

Ef­ter en halv ti­mes op­må­ling er tal­le­ne klar. Bag­hju­le­ne står og pe­ger en anel­se for me­get ind mod kø­re­ba­nen, men det skyl­des for­ment­lig de nye fjed­re. Juste­rings­mu­lig­he­der­ne i un­der­vog­nen er be­gra­en­se­de, og der er ik­ke me­get, vi kan gø­re ved det. Men beg­ge for­hjul kra­e­ve­de ju­ste­ring, og det kun­ne hel­dig­vis godt la­de sig gø­re, så ved hja­elp af et par fast­nøg­ler blev de ret­tet på plads.

Den før­ste køretur af­slø­rer for­vand­lin­gen. For­hju­le­ne er langt bed­re plan­tet i un­der­la­get, og bi­len op­fø­rer sig me­re ro­ligt på vej­en. Hvis du al­drig har få­et fi­re­hjuls­ud­må­lt din klas­si­ske bil, så kan jeg kun an­be­fa­le det. Du vil med stor sand­syn­lig­hed kom­me til at ma­er­ke for­skel.

Her be­hø­ves ik­ke al­ver­dens mo­der­ne ud­styr. Det hand­ler om for­stå­el­se for tin­ge­ne og hånd­va­erk.

▲ Z3’eren hav­de fint sel­skab på na­bo-lif­ten. Her stod en tid­lig E36 M3 3,0 i Da­k­ar­gelb.

◀ Ca­ster-vink­len må­les og sam­men­hol­des med de op­rin­de­li­ge mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.