Bil Magasinet (Denmark) - - RA­CER­KØ­RE­REN: ET GODT DA­EK BE­TY­DER ALT -

Bag­hju­le­ne på en Pors­che 911 GT3 tra­e­der ik­ke på un­der­la­get med me­re end to hånd­fla­der på trods af, at de skal over­fø­re 500 hk. Det stil­ler enor­me krav til da­ek­ke­ne, så hvor­dan ud­vik­ler man dem? Vi fø­rer Pors­che fa­briks­kø­rer Mi­cha­el Chri­sten­sen og en GT3 sam­men på Sja­el­lands­rin­gen for at få for­kla­rin­gen.

Ta­ger du en in­ge­ni­ør fra Mi­che­lin med ud at kø­re un­der test?

“Nej, vi ta­ler sam­men og ana­ly­se­rer da­ta fra ska­er­men, men jeg te­ster al­tid ale­ne,” si­ger Mi­cha­el til Bil Ma­ga­si­net.

Er det sva­ert at mel­de til­ba­ge til in­ge­ni­ø­ren?

“Ja, det kan det va­e­re. Jeg kan kø­re tre test med hver sin indstil­ling af stød­da­em­per­ne og kom­me ind og bli­ve spurgt: Kun­ne du ma­er­ke for­skel? Nej, det kun­ne jeg ik­ke. Men de har eks­pe­ri­men­te­ret med for­skel­li­ge fre­kven­ser på da­em­per­ne og la­eg­ger er­fa­rin­ger­ne sam­men, og det er så dén indstil­ling, vi kø­rer med un­der ra­ce. Her er da­ta me­get vig­ti­ge bå­de for Pors­che’s og Mi­che­lin’s folk, for de

En bag­hjul­struk­ket sport­s­vogn over­fø­rer mas­si­ve kra­ef­ter til as­fal­ten gen­nem to da­ek, der tra­e­der på as­fal­ten med no­get, der sva­rer til to hånd­fla­der. Pors­che- og Le Mans-kø­rer Mi­cha­el Chri­sten­sen for­kla­rer, hvor­for da­ek­ke­ne er ufat­te­ligt vig­ti­ge for en hur­tig bil

kan af­slø­re ting, som jeg ik­ke kan ma­er­ke – og der­med op­ti­me­re ef­fek­ti­vi­te­ten.”

Så kom­mu­ni­ka­tion er li­ge så vig­tigt som at kun­ne kø­re bi­len?

“Ja, helt sik­kert. Og du skal va­e­re me­get ae­r­lig! Hvis man er ung og uer­fa­ren og skal te­ste da­ek for Mi­che­lin, og står der med 20 sa­et nye da­ek, er det spa­en­den­de, og så har man det må­ske skidt med at va­e­re hård i sin be­døm­mel­se. Men man skal si­ge det pra­e­cis, som det er. Og­så hvis et da­ek er no­get møg.”

Der skal ind­gås kom­pro­mis­ser, når man vil ud­vik­le et nyt da­ek. Mi­che­lin blan­der op til 10 ton gum­mi på én gang, og Pors­che kom­mer så og si­ger: Vi vil ger­ne ha­ve me­re sta­bi­li­tet i ind­gan­gen af svin­get, hvor­dan gør vi det? Skal kar­kas­sen va­e­re hår­de­re el­ler skal der va­e­re aen­dret gum­mi­blan­ding?

“Vo­res bil kan va­e­re lidt løs i rø­ven ved indsty­ring, og det har vi sva­ert ved at for­bed­re. Den kø­rer mest ef­fek­tivt med me­gen down­for­ce for­an, men det be­ty­der, at den i nog­le sving kan va­e­re lidt for løs i bag­en­den. Hvor­dan kan vi kom­pen­se­re for det uden at gå på kom­pro­mis med den go­de down­for­ce for­an? Her kan Mi­che­lin tra­e­de ind og fo­re­slå en an­den kar­kas­se el­ler en an­den gum­mi­blan­ding, der må­ske kan afja­el­pe pro­ble­met.”

“Hvis vi ba­re stil­ler på vin­ger­ne for at få me­re down­for­ce, er pro­ble­met løst, men det går ud over ef­fek­ti­vi­te­ten – og der­med po­ten­ti­a­let til at hen­te me­re ud af bi­len.”

Hvad er må­let?

“Det er at ud­vik­le et da­ek, som op­fø­rer sig for­ud­si­ge­ligt. Vi kan sag­tens sa­et­te da­ek på, som gør bi­len hur­tig på én om­gang, men det nyt­ter jo ik­ke no­get, hvis den kø­rer helt an­der­le­des, så snart da­ek­ke­ne bli­ver ba­re lidt slidt. Vi vil ger­ne ha­ve et ens­ar­tet slid på al­le fi­re da­ek, for det va­er­ste er, hvis for­da­ek­ke­ne bli­ver me­get hur­ti­ge­re slidt end bag­da­ek­ke­ne – el­ler om­vendt. Det gi­ver en uba­lan­ce, og så ved man én ting: Det bli­ver kun va­er­re, des fle­re om­gan­ge!”.

▶ 29-åri­ge Mi­cha­el er ver­dens­me­ster i WEC lang­di­stan­ce­ra­cing og kø­rer i år sit sjet­te Le Mans for Pors­che. Test­bi­len lånt hos Pors­che Center Sja­eland er en Pors­che 911 GT3 år­gang 2014 på Mi­che­lin Pi­lot Sport Cup 2-da­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.