Pri­vat bil­kul­tur­hus

Bil Magasinet (Denmark) - - NEWS -

En­tu­si­a­ster ind­ret­ter unik­ke mu­se­ums­fa­ci­li­te­ter med pro­fes­sio­nel kul­tur­for­mid­ling for egen reg­ning. Mik­kel Thomsa­ger ef­ter­spør­ger of­fent­lig an­er­ken­del­se af bå­de øko­no­mi og ind­sats.

“Her bli­ver rum­met ad­skilt af en dob­belt glasva­eg fra gulv til loft med hyl­der til mo­del­bi­ler, og på en­de­va­eg­gen får vi en tids­linje, som en gra­fisk pra­e­sen­ta­tion. Det bli­ver vildt flot”, smi­ler Mi­cha­el, mens hans bror Ni­cho­las og far Erik ser sig li­ge så be­gej­stre­de om­kring i den sto­re fa­briks­hal, som ty­de­lig­vis er un­der ha­stig om­byg­ning.

Rum­met er en fa­briks­byg­ning i Bags­va­erd, som tid­li­ge­re har hu­set vin­du­espro­du­cen­ten Ve­luxs be­slag­fa­brik. Det er en stor hal på 3.500 kva­drat­me­ter, som frem mod års­skif­tet renove­res og ind­ret­tes, ik­ke ba­re så det kan hu­se en sam­ling på 115 biler, lo­ka­ler­ne skal frem­stå pra­e­sen­tab­le og ind­by­den­de med en klar kul­tur­hi­sto­risk pro­fil. Pro­fes­sio­nel­le for­mid­le­re til­ret­tela­eg­ger og de­sig­ner ople­vel­sen for be­sø­gen­de, så ind­tryk­ket bli­ver an­det og me­re end biler. “Haa­ning Col­lection” bli­ver nav­net på ud­stil­lings-, kul­tur- og op­le­vel­ses­ste­det, som ud over bil­sam­lin­gen og­så skal hu­se va­er­k­sted, kon­tor­fa­ci­li­te­ter, mø­de­lo­ka­ler, café og en lil­le bi­o­graf.

Oven­stå­en­de kun­ne va­e­re be­skri­vel­sen af et mu­se­ums­pro­jekt, til et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, fi­nan­si­e­ret af sta­ten, med hen­blik på at sik­re ny­e­re dansk kul­tur for ef­ter­ti­den. Be­lø­bet er rig­tig nok – bud­get­tet er på over 32 mio. kr. men der er kun pri­va­te pen­ge i pro­jek­tet, som ud­fø­res og fi­nan­si­e­res af fa­mi­li­en Haa­ning ved brød­re­ne Mi­cha­el og Ni­cho­las og far Erik.

Ker­nen i ud­stil­lin­gen hen­tes fra Vestsja­el­lands

Bil­sam­ling, som Erik Haa­ning har op­byg­get over 40 år. Sam­lin­gen har i år­ti­er haft hjem­me i en tid­li­ge­re sen­ge­fa­brik i Sa­e­by mel­lem Sla­gel­se og Ka­lund­borg. Nu flyt­ter he­le mu­se­et til Bags­va­erd nord for Kø­ben­havn, hvor fa­mi­li­en ind­ret­ter det nye bil­mu­se­um og op­le­vel­ses­cen­ter for klas­si­ske biler.

An­ders Bil­idt er ny­an­sat di­rek­tør, og han skal de kom­men­de må­ne­der hol­der styr på bå­de byg­nin­ger, sam­ling og ak­ti­vi­te­ter, med hen­blik på åb­ning først i 2021.

“Haa­ning Col­lection” kom­mer ik­ke til at stå ale­ne, med bil­kul­tur­for­mid­ling i ho­ved­stads­om­rå­det. ”Clas­sic Car Hou­se” er et om mu­ligt end­nu me­re am­bi­tiøst pro­jekt, der får hjem­me i det tid­li­ge­re land­brugs­mu­se­um, i Lyng­by nord for Kø­ben­havn.

Fa­mi­li­en Bruun, der står bag, har ik­ke om­talt øko­no­mi­en bag pro­jek­tet, men at døm­me ef­ter de pra­e­sen­te­re­de byg­ge­pla­ner, er der ta­le om et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb til et pro­jekt, som skal ska­be et pu­bli­kums­o­ri­en­te­ret, le­ven­de op­le­vel­ses­u­ni­vers og sam­lings­punkt for al­le med pas­sion for klas­si­ske biler – og vo­res fa­el­les kul­tu­rarv re­la­te­ret her­til. Pro­jek­tet skal stå klar i 2022.

”Clas­sic Car Hou­se” pla­ce­res over for Fri­lands­mu­se­et, som er en del af Na­tio­nal­mu­se­et. Men det er fa­mi­li­en Bruun, som fi­nan­si­e­rer pro­jek­tet – uden om tilskud og støt­te.

Al ae­re til fa­mi­li­er­ne bag de to pro­jek­ter, som til gen­ga­eld lig­ner en beg­mand til den etab­le­re­de, stats­fi­nan­si­e­ren­de for­mid­ler af dansk kul­tur­hi­sto­rie. Det er som om, og­så kul­tu­ren ram­mes af den grund­la­eg­gen­de for­kvak­le­de sam­funds­hold­ning, at bi­len er et luksuspro­dukt, som er for­holdt vel­ha­ven­de. Der­for på­hvi­ler det pri­va­te at sik­re den enor­me kul­tu­rarv, som biler og bi­lis­men ud­gør. Vi si­ger tak, til de, som gør det, og hå­ber Na­tio­nal­mu­set er klar over, hvil­ken ga­ve det er.

Fra ven­stre er det Ni­cho­las Haa­ning, di­rek­tør An­ders Bil­idt, Erik Haa­ning og Mi­cha­el Haa­ning i hal­len til “Haa­ning Col­lection”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.