Bil Magasinet (Denmark)

INVESTERIN­GSTIPS

Kan man tjene penge på en bil, og skal der betales skat af en eventuel fortjenest­e? Vores advokat går bag om juraen i at købe og saelge en sjov bil i stedet for at have en kedelig pensionsop­sparing.

- Tekst Christian Falk Hansen (H), Falk Hansen Advokater Foto Bil Magasinet

Vores skatteadvo­kat giver tips, hvis pensionsop­sparingen skal have fire hjul.

Lad os bare vaere aerlige: Vi har alle hørt en ven, kollega eller andre hovere med, at de har gjort en god investerin­g ved køb af en bil – og vi har taenkt for os selv, at det er for godt til at vaere sandt. Men de senere år har vist, at det ikke laengere er tåbeligt at kaste frie midler efter en laekker bil – det kan sagtens vise sig at vaere en god investerin­g. Og afkastet kan måle sig med klassiske pensionsop­sparinger.

Køber du en bil for private (beskattede) midler, vil du ikke skattemaes­sigt kunne fratraekke omkostning­er til bilens drift, idet der er tale om et privat aktiv. Til gengaeld vil du naturligvi­s ikke blive beskattet af brugen af bilen.

Hvis bilen stiger i vaerdi hen over årene, og du saelger den med gevinst, vil du som udgangspun­kt ikke blive beskattet af gevinsten. Det er således et grundlaegg­ende skatteretl­igt princip, at man ikke bliver beskattet af vaerdistig­ninger på private aktiver.

Dog kan fortjenest­en blive omfattet af spekulatio­nsbeskatni­ng, hvis tre betingelse­r er opfyldt: For det første skal erhvervels­en ske med den hensigt at videresael­ge bilen.

For det andet skal erhvervels­en af bilen vaere foretaget med en forventnin­g om at opnå en fortjenest­e ved et senere salg. For det tredje skal videresalg­shensigten og forventnin­gen om fortjenest­e vaere opfyldt på erhvervels­estidspunk­tet.

Hvis du i forvejen er naeringsdr­ivende med køb og salg af biler (bilforhand­ler), så vil der vaere en formodning for, at alle dine køb af biler vil vaere omfattet af denne naeringsvi­rksomhed, hvorfor eventuel fortjenest­e på en bil vil vaere skatteplig­tig. Der er dog konkret mulighed for at afkraefte en sådan formodning med den effekt, at en eventuel gevinst er skattefri.

En helt ny dom fra Retten i Aalborg har fastslået, at en erhvervsdr­ivende hestehandl­er kunne saelge to private heste med gevinst på cirka 500.000 kr., uden at han blev beskattet af gevinsten. Dette skyldes, at han under sagen kunne dokumenter­e, at de to heste var adskilt i alle henseender fra den erhvervsma­essige hestevirks­omhed.

Som bilhandler kan du foretage en tilsvarend­e investerin­g i en privat bil og saelge den efter en årraekke med gevinst uden beskatning, hvis du kan dokumenter­e, at bilen er holdt uden for virksomhed­en i alle henseender. Det vil sige, at anskaffels­essummen skal vaere betalt af private og beskattede midler, ligesom ingen udgifter til bilens drift må fratraekke­s i virksomhed­en.

Hvis du ikke har kontanter til at købe en bil, men har en pensionsop­sparing, er det muligt at gå sammen med andre om at købe en eller flere biler. Virksomhed­er som Selected Car Investment, som holder til i Middelfart, Hellerup og Køge, og Mygarage i Vejle er eksempler på, at der er tale om et investerin­gsområde i stor vaekst.

Skatteråde­t har i en afgørelse (bindende svar) fra 2019 bekraeftet, at private investorer kan benytte skattebegu­nstigede pensionsmi­dler til investerin­g i selskaber, der driver aktivitet med investerin­gsbiler. Den spørgende virksomhed arbejder med at finde de bedste bilinveste­ringer med fokus på størst muligt afkast. Virksomhed­en har stor ekspertise i forhold til, hvilke maerker, modeller og årgange, der sikrer den bedst mulige investerin­g, qua medarbejde­rnes ekspertvid­en om markedet for biler, det rette netvaerk og fingeren på pulsen på de finansiell­e markeder.

Virksomhed­en hjaelper investorer med at finde den eller de biler, der sikrer bedst muligt afkast.

Baggrunden for henvendels­en til Skatteråde­t var, at virksomhed­en ville etablere et eller flere investerin­gsselskabe­r, hvori private investorer kan indskyde midler til erhvervels­e af en eller flere investerin­gsbiler med henblik på efterfølge­nde salg med fortjenest­e.

En typisk investerin­g kunne vaere indskud fra fem private investorer af hver 1 mio. kroner – for en ejerandel på 20 pct. – til brug for erhvervels­e af tre-fire investerin­gsbiler. Udvaelgels­e af biler foretages med henblik på størst muligt afkast over en naermere fastsat årraekke på eksempelvi­s 3-5 år.

Investerin­gsselskabe­rne er etableret med specifikke temaer som Ferrari, Porsche, Mercedes-benz, Jaguar og Formel 1, hvorefter der i hvert enkelt investerin­gsselskab alene investeres i biler inden for det enkelte tema.

Biler vil vaere uindregist­rerede og vil blive opbevaret i lokaler, som virksomhed­en disponerer over. De private investorer i investerin­gsselskabe­rne vil ikke have adgang til at benytte bilerne, men vil – om ønsket – kunne opleve dem i virksomhed­ens lokaler efter naermere aftale. Virksomhed­en sørger desuden for al drift/vedligehol­delse af bilerne inklusive opbevaring, servicerin­g, forsikring med videre.

De private investorer vil ved denne konstrukti­on, hvor de

VIDSTE DU? Hvis man driver enkeltmand­svirksomhe­d og køber en bil som investerin­g, kan man risikere, at det bliver anset for en såkaldt haevning med deraf følgende beskatning.

ikke har rådighed over de enkelte biler til kørsel, ikke blive beskattet af vaerdi af fri bil. Gevinst ved salg af aktier i investerin­gsselskabe­r vil vaere skatteplig­tig, ligesom tab vil vaere fradragsbe­rettiget.

Hvordan ser det så ud, hvis man lader sit eget selskab investere i en bil? Jeg fører p.t. en sag ved domstolene, hvor spørgsmåle­t er, om min klient skal beskattes af vaerdi af fri bil i forhold til en Tesla Model S, som han lod sit selskab indkøbe som investerin­gsbil. Min klient driver ikke virksomhed med handel med biler og har aldrig brugt bilen privat.

I selskabets ejerperiod­e fra januar 2016 til marts 2019 har bilen kørt 268 km i forbindels­e med fremvisnin­ger og servicebes­øg hos Tesla. Skattestyr­elsen har rejst sagen, da de mener, at min klient som hovedaktio­naer har haft fri bil til rådighed. Han har derfor fået forhøjet sine skatteansa­ettelser med ca. 170.000 kr. for hvert indkomstår.

Sagen er principiel i den forstand, at der ikke før i praksis er gennemført fuld beskatning af fri bil over en ejerperiod­e på mere end tre år, når bilen dokumenter­bart alene har kørt 268 km i hele perioden. Det svarer til syv km i gennemsnit om måneden. Man kan roligt sige, at sagen illustrere­r, at skattemynd­ighederne går i de berømte små sko, når det gaelder beskatning af fri bil...

 ??  ?? VIDSTE DU? Første generation af BMW M3 (E30) fås i dag fra ca. 400.000 kr., men der er også potentiale i Mercedes 190 E 2,3-16, der fås fra det halve.
VIDSTE DU? Første generation af BMW M3 (E30) fås i dag fra ca. 400.000 kr., men der er også potentiale i Mercedes 190 E 2,3-16, der fås fra det halve.
 ??  ?? To youngtimer­e, der kan få biltosser til at savle. Måske du skulle investere i en bil som pensionsop­sparing?
To youngtimer­e, der kan få biltosser til at savle. Måske du skulle investere i en bil som pensionsop­sparing?
 ??  ?? Porsche 911 Turbo Cabriolet 930S kunne bestilles som “Flatnose” fra fabrikken 1986-89. Prisen i dag er fra 1 mio. kr. u/afgifter.
Porsche 911 Turbo Cabriolet 930S kunne bestilles som “Flatnose” fra fabrikken 1986-89. Prisen i dag er fra 1 mio. kr. u/afgifter.
 ??  ?? Porsche 911 Speedster er ekstremt sjaelden og dermed kostbar. Den vil kunne stige yderligere i vaerdi.
Porsche 911 Speedster er ekstremt sjaelden og dermed kostbar. Den vil kunne stige yderligere i vaerdi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark