Bil Magasinet (Denmark)

Firmabiler får skattesmae­k

-

Ekspert i mobilitet: “Der er ikke meget at stille op” Når genberegni­ngen af firmabil er sket, er der ikke meget at gøre ved den. Det forklarer Rune Grøndahl, partner i KPMG Acor Tax, der er ekspert i bilindustr­ien og mobilitet og har fulgt sagen om genberegni­ng siden vedtagelse­n af loven i efteråret 2017. Hvad er udsigterne for en suspenderi­ng af de skattestig­ninger, genberegni­ngen har givet brugere af firmabiler?

“En decideret suspenderi­ng har jeg svaert ved at se kommer til at ske – det vil i hvert fald kraeve indgriben fra lovgivers side. Aendring af beskatning­sgrundlag som følge af genberegni­ng er en lovaendrin­g, der har virkning for biler stillet til rådighed første gang efter 1. februar 2020 og er afledt af de regler, der blev indført om genberegni­ng af registreri­ngsafgift tilbage i oktober 2017.” siger Rune Grøndahl til Bil Magasinet. Hvilke klage- eller ankemuligh­eder har brugere af firmabiler, der har fået en uventet skattestig­ning?

“Der er i udgangspun­ktet ikke noget at gøre, når en genberegni­ng først er foretaget. Det er leasingsel­skabets pligt at opgøre vaerdien af bilen efter tre måneder. Hvis man er overbevist om, at der må vaere sket decideret fejl, og leasingsel­skabet er enig, kan der altid ske manuel korrektion ved, at leasingsel­skabet henvender sig til Motorstyre­lsen og beder om at få fejlen rettet. Det kraever dog også, at Motorstyre­lsen er enig heri.” Hvad er udsigterne til at indføre en listepris?

“Det er reelt et politisk spørgsmål, men en form for listepris ville gavne både borgere, de profession­elle aktører og myndighede­r. Det findes der gode modeller for andre steder – for eksempel i Sverige.” Hvordan harmonerer reglen om genberegni­ng med lovgivers ønske om at beskatte borgere efter et retfaerdig­hedsprinci­p?

“Jeg skal ikke bedømme, om noget er retfaerdig­t eller ej, men det kan virke paradoksal­t, at borgere skal beskattes af højere priser end det, de kan gå ud at købe en ny bil for. Så et loft eller en aendring ville måske give mere mening.”

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark