SVARER VIRKELIGHE­DEN TIL HYPEN?

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Forside -

Bitco­in er al­drig langt fra avisover­skrif­ter­ne nu om stun­der, og det er hel­ler ik­ke over­ra­sken­de i be­tragt­ning af, at kryp­tova­luta­en er ste­get dra­ma­tisk fra sin op­rin­de­li­ge vær­di til et top­punkt på om­kring 20.000 dol­lars i de­cem­ber 2017. For dem, der star­te­de tid­ligt og køb­te for fle­re år si­den, har små in­ve­ste­rin­ger for­vand­let sig til mil­li­o­ner. For man­ge re­præ­sen­te­rer Bitco­in en ny guld­fe­ber.

Og det dre­jer sig ik­ke kun om Bitco­in, da der nu er tu­sin­der af an­dre kryptovalu­taer at in­ve­ste­re i. I for­hold til de nye, hvor start­pri­sen sta­dig er meget lav, ser det ud, som om de by­der på en god mu­lig­hed for at kom­me i gang nu, op­kø­be mil­li­o­ner og der­ef­ter læ­ne sig til­ba­ge og ven­te på at bli­ve mil­li­o­nær. Kan det vir­ke­lig væ­re så let?

Ad­va­ren­de rø­ster sig nej og hæv­der, at vi nu be­fin­der os i den stør­ste fi­nan­si­el­le bob­le, ver­den no­gen­sin­de har set, og skul­le den bri­ste, vil der gå mil­li­ar­der tabt. Fak­tisk be­fin­der sand­he­den sig nok et el­ler an­det sted imel­lem de to yder­punk­ter. Chan­cen for at bli­ve rig fra den ene dag til den an­den er ret lil­le, men det vil al­li­ge­vel væ­re ri­me­ligt at si­ge, at Bitco­in nu har væ­ret her læn­ge nok (den blev lan­ce­ret i 2009) til, at den, el­ler i det mind­ste kryptovalu­taer, er kom­met for at bli­ve.

Selv om vi må ad­va­re dig om, at en hvil­ken som helst investerin­g in­de­bæ­rer ri­si­ko­en for tab, og an­be­fa­ler dig kun at gam­b­le med, hvad du har råd til at ta­be, er der sta­dig en mu­lig­hed for at kom­me med på vog­nen og be­gyn­de at le­ge med. Det er det, den­ne bog ger­ne vil hjæl­pe dig med. Vi er ik­ke in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ve­re, men vi gi­ver dig in­for­ma­tio­ner om, hvor­dan man kø­ber. Vi for­kla­rer, hvad en kryp­tova­lu­ta er, hvor­dan du kan kø­be og sæl­ge, gi­ver tips om, hvor­dan man spot­ter vin­der­ne, hvor­dan man får det mest mu­li­ge ud af en ge­vinst (og skul­le no­get gå galt, hvor­dan man mini­me­rer si­ne tab).

Ba­gerst i bo­gen har vi op­ført de før­en­de kryptovalu­taer, set på, hvor­dan de fun­ge­rer, og hvil­ke ge­vin­ster de har gi­vet si­den de­res lan­ce­ring, så du kan fin­de ud af, hvil­ke af dem, hvis no­gen, er de ret­te for dig.

Hvis du pas­ser lidt på med, hvor­dan du in­ve­ste­rer, be­hø­ver kryptovalu­taer ik­ke at væ­re dy­re, og du kan læ­re, hvor­dan det­te nye om­rå­de fun­ge­rer. Og hvem ved, en be­ske­den investerin­g kun­ne må­ske bli­ve en god for­re­ning for dig: Til­ba­ge i 2013 kun­ne du ha­ve købt en Bitco­in for 100 dol­lars og ha­ve solgt den for me­re end 20.000 dol­lars i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.