Be­fin­der vi os i en bob­le?

Man­ge si­ger, at kryp­tova­luta­ens boom kun en bob­le, og at le­gen er snart slut. Men er det vir­ke­lig rig­tigt?

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Tag to øko­no­mer, stil dem det sam­me spørgs­mål, og du får to for­skel­li­ge svar. Det gæl­der helt be­stemt og­så for kryptovalu­taer, og hvor­vidt vi be­fin­der os midt i en bob­le el­ler ej. Der er frem­træ­den­de øko­no­mer, som hæv­der, at vi be­fin­der os i ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste bob­le. Men så er der for­ta­ler­ne for kryptovalu­taer, som si­ger, at mar­ke­det er ble­vet mis­for­stå­et, og at der sta­dig er mas­ser af vækst­mu­lig­he­der. Og mar­ke­det er ik­ke ba­re Bitco­in, men og­så al­le de an­dre kryptovalu­taer. Det er der­for ri­me­ligt at si­ge, at der er plads til vækst på nog­le om­rå­der, og­så selv om det er på kort sigt, og du træk­ker di­ne pen­ge ud ef­ter at ha­ve op­nå­et en ge­vinst.

Men in­den du in­ve­ste­rer, er det for­nuf­tigt at la­ve lidt re­search. Vi vil frem­fø­re ar­gu­men­ter­ne for og imod, at vi be­fin­der os i en bob­le, men du bør kun in­ve­ste­re pen­ge, som du har råd til helt el­ler del­vist at ta­be, for der fin­des in­gen ga­ran­ti­er.

Hvad er en bob­le?

Ud­trykt i fi­nans­ter­mer er en bob­le en øko­no­misk cy­klus, hvor en hur­tigt stig­ning i pri­ser­ne på et gi­vet ak­tiv ef­ter­føl­ges af et umid­del­bart fald. Et tegn på en bob­le er, at folk nor­malt tror, at de umu­ligt kan mi­ste pen­ge, og at pri­sen på et el­ler an­det ak­tiv bli­ver ved med at sti­ge.

Når pri­ser­ne så til sidst be­gyn­der at fal­de, med­fø­rer det som re­gel et dra­ma­tisk ud­salg af de på­gæl­den­de ak­ti­ver, hvil­ket ska­ber et yder­li­ge­re fald i pri­ser­ne og der­med ful­den­der cy­klus­sen.

Kryp­tova­luta­ens cy­klus bli­ver of­te sam­men­lig­net med den så­kald­te tuli­pan­bob­le el­ler tuli­pan­ma­ni. I 1636 var tuli­pa­nen for ny­lig ble­vet in­tro­du­ce­ret og hav­de vist sig vel­eg­net til dyrk­ning i Hol­land, og den blev hur­tigt en meget po­pu­lær blomst. Pro­du­cen­ter­ne fandt ud af, at de kun­ne kul­ti­ve­re tuli­pa­ner i fle­re for­skel­li­ge far­ver og her­i­blandt nog­le meget sjæld­ne slags og på den må­de for­stær­ke ef­ter­spørgs­len. Sam­ti­dig skab­te man en ny slags mar­ked, hvor spe­ku­lan­ter kun­ne kø­be kon­trak­ter på tuli­p­an­løg til le­ve­ring, når dyrk­nings­sæ­so­nen var slut. Ef­ter­spørgs­len var så stor, at kon­trakt­pri­ser­ne steg og steg, som om det al­drig skul­le få no­gen en­de. Blandt de in­vol­ve­re­de her­ske­de der nær­mest en kol­lek­tiv ind­bild­ning om, at der var umu­ligt at ta­be pen­ge.

Men med en sådan in­f­la­tion syn­tes de, der øn­ske­de at kø­be de fak­ti­ske løg, at pri­ser­ne var alt for hø­je. Som føl­ge her­af kol­lap­se­de mar­ke­det; tuli­pan-kon­trak­ter­ne vi­ste sig at væ­re nær­mest vær­di­lø­se, og pri­sen på dem styrt­dyk­ke­de ha­stigt, som det frem­går af oven­stå­en­de di­a­gram.

Er Bitco­in-bob­len det sam­me?

Ved at bru­ge tuli­pan­bob­len som ek­sem­pel hæv­der nog­le, at Bitco­in føl­ger det sam­me møn­ster med ha­stigt sti­gen­de pri­ser og et dra­stisk fald i ven­te, og at de an­dre kryptovalu­taer og­så er på vej ned.

Hvis man ser på di­a­gram­met her, kan man se, at Bitco­in top­pe­de i ja­nu­ar 2018, men si­den er fal­det mar­kant. Hvor pri­sen lig­ger i dag, kan vi ik­ke si­ge, men den vold­som­me stig­ning vil helt sik­kert få man­ge til at me­ne, at Bitco­ins og an­dre kryptovalu­taer be­fin­der sig i en bob­le.

Men hvis man ta­ger et kig på di­a­gram­met igen, kan man se, at Bitco­in man­ge gan­ge før er ble­vet be­skyldt for at væ­re i en boblet. Af den ene el­ler an­den grund har den­ne va­lu­ta i sin kor­te hi­sto­rie ud­vist fald på næ­sten 50% men hver gang rejst sig igen.

Det er kort sagt meget van­ske­ligt med sik­ker­hed at si­ge, om Bitco­in og an­dre kryptovalu­taer er på vej ned, el­ler der blot er ta­le om konjunk­tur­sving­nin­ger. Fak­tisk er net­op de­res no­to­ri­ske om­skif­te­lig­hed et af kryp­tova­luta­er­nes ken­de­tegn.

Bitco­in er guld

Et an­det syn på Bitcon spe­ci­elt og an­dre kryptovalu­taer ge­ne­relt er, at det at kø­be sig ind i sy­ste­met me­re er som at kø­be guld end va­lu­ta. Dens be­græn­se­de fo­re­komst i kraft af, at der er en fast græn­se for, hvor man­ge co­ins der vil bli­ve pro­du­ce­ret, kun­ne væ­re år­sa­gen til ud­s­vin­ge­ne i pris. Og i mod­sæt­ning til guld og an­dre ædel­me­tal­ler er det ik­ke nød­ven­digt at ha­ve kæm­pe­sto­re bok­se til op­be­va­ring af da­ta, så man kan flyt­te ak­ti­ver­ne rundt i ver­den, som man ly­ster.

Tænk på det på den­ne må­de: Hvis guld var be­græn­set til f.eks. 100 tons på ver­dens­plan, hvor meget vil­le det så væ­re værd?

Bur­de du in­ve­ste­re?

Det er op til dig at af­gø­re, om du skal in­ve­ste­re el­ler ej; det ene­ste råd, vi kan gi­ve dig, er, at kryptovalu­taer ik­ke gi­ver en ge­vinst på kort sigt. Du ri­si­ke­rer at ta­be det he­le, hvis du gam­b­ler for højt, og du bør væ­re pa­rat til at hol­de ud på langt sigt. Det er mu­ligt, at vi be­fin­der os i en bob­le, men øko­no­mer har før ta­get fejl, og må­ske gør de det igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.