MINING SOFTWA­RE

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Kapitel 3 -

At mi­ne kryptovalu­taer kræ­ver, at din PC har en mining softwa­re. Den vil down­lo­a­de den ny­e­ste ver­sion af pro­tokol­len, hen­te transak­tio­ner og kø­re den kryp­to­gra­fi­ske al­go­rit­me, som kræ­ves for at til­fø­je blo­cks.

Der fin­des fle­re hund­re­de slags mining softwa­re, nog­le er de­sig­net til en en­kelt kryp­tova­lu­ta og an­dre til fle­re for­skel­li­ge.

Man­ge mining po­ols har og­så de­res egen softwa­re, de­sig­net for at gø­re tin­ge­ne enk­le­re. Som vi før har nævnt, kan der væ­re rig­tig meget for­nuft i at bru­ge en mining po­ol, da det vil gø­re dig i stand til at hjem­ta­ge en del af en fortje­ne­ste; der­i­mod er der stor sand­syn­lig­hed for, at du vil stå til­ba­ge med in­gen­ting, hvis du mi­ne selv.

Af den grund har vi be­slut­tet at bru­ge Mi­ner­ga­te, som er en af ver­dens stør­ste mining po­ols, og den har sam­ti­dig en han­dy gra­fisk mining ap­pli­ca­tion, der er vir­ke­lig nem at bru­ge. Ud over Bitco­in fun­ge­rer Mi­ner­ga­te med Zcash, Bitco­in Gold, Et­he­re­um, Et­he­re­um Clas­sic, Li­teco­in, Byteco­in, Mo­nero, Fan­tomco­in, Qu­a­zarco­in, Di­gi­tal­no­te, Mo­ne­ta­ver­de, Das­hco­in, Aeon co­in og In­fi­ni­um-8.

Mi­ner­ga­te har og­så ind­byg­ge­de wal­lets, der op­sam­ler di­ne ge­vin­ster, som du der­ef­ter kan di­stri­bu­e­re hvor som helst. Hvis du bru­ger en an­den mining softwa­re, kan du bli­ve nødt til at op­ret­te en se­pa­rat wal­let til op­be­va­ring (se s. 46).

Vi vil vi­se dig, hvor­dan du bru­ger den­ne softwa­re til mining af en kryp­tova­lu­ta ef­ter dit eget valg, samt hvor­dan du mak­si­me­rer dit ud­byt­te Hvis du væl­ger at mi­ne en va­lu­ta, der ik­ke er li­stet, så tag et kig på dens web­s­i­te for at få nær­me­re op­lys­nin­ger om, hvor­dan man mi­ner den­ne va­lu­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.