Skal jeg be­ta­le skat?

Tænk, hvis Bitco­ins var skat­te­frie - sådan er det desvær­re ik­ke!

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Det gam­le ord­s­prog om, at de ene­ste sik­re ting her i li­vet er dø­den og skat­ten, gæl­der og­så for folk, der hand­ler med kryp­tova­lu­ta. Hvis man tror, at kryp­to­ge­vin­ster slip­per for skat­te­fars op­mærk­som­hed, må man tro om igen. No­get helt an­det er, at den nye va­luta­ty­pe overalt i ver­den gi­ver re­ge­rin­ger og skat­te­myn­dig­he­der grå hår i ho­ve­d­et. Kon­trol­len er gan­ske be­svær­lig og ik­ke sær­lig ef­fek­tiv. En ny af­gø­rel­se fra Skat­te­rå­det i Dan­mark fast­slår, at ge­vin­ster fra Bitco­ins og an­dre di­gi­ta­le va­luta­er i prin­cip­pet er skat­teplig­ti­ge, idet de li­ge­stil­les med spe­ku­la­tion i vær­di­pa­pi­rer. I 2014, da Skat­te­re­rå­det før­ste gang be­hand­le­de en sag om kryp­tova­lu­ta, nå­e­de man frem til, at der ik­ke i juri­disk for­stand var ta­le om en va­lu­ta, men ef­ter de sto­re ge­vin­ster, som spe­ku­lan­ter har op­nå­et på grund af de vold­som­me kurs­stig­nin­ger i det sid­ste par år, har man nu en helt klar af­gø­rel­se, der kræ­ver be­skat­ning på li­ge fod med f.eks. ak­tie­ge­vin­ster. “Der skal an­læg­ges en kon­kret vur­de­ring i hvert en­kelt til­fæl­de. Bitco­ins er let om­sæt­te­li­ge og fin­des ale­ne elek­tro­nisk og har der­for ik­ke no­gen prak­tisk an­ven­del­ses­mu­lig­hed på sam­me må­de, som an­dre for­mu­e­go­der, f.eks. ma­le­ri­er. Der­for er ud­gangs­punk­tet, at kø­bet er sket med det for­mål at op­nå ge­vinst og der­med i spe­ku­la­tions­ø­je­med,« for­kla­rer Han­ne Sø­gaard Han­sen, for­mand for Skat­te­rå­det. Bå­de tab og ge­vinst skal op­gi­ves til skat­te­væ­se­net, og i til­fæl­de, hvor Bitco­ins el­ler an­dre di­gi­ta­le va­luta­er veks­les til fy­sisk va­lu­ta er kon­trol­mu­lig­he­der­ne gan­ske go­de på grund af bankind­be­ret­nin­ger, men i an­dre til­fæl­de kan det væ­re meget svært for myn­dig­he­der­ne at over­vå­ge mar­ke­det. Ef­ter Skat­te­rå­dets be­slut­ning ud­tal­te skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen, at man er meget op­mærk­som på, at kon­trol­len er util­freds­stil­len­de, men at man li­ge som skat­te­myn­dig­he­der ver­den over ar­bej­der ihær­digt på at fin­de en løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.