Kend di­ne mønt­er

Bitco­in er ik­ke den ene­ste kryp­tova­lu­ta. At in­ve­ste­re i an­dre mønt­er kan øge dit af­kast.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Når du kø­ber en kryp­tova­lu­ta, er tri­ck­et na­tur­lig­vis at fin­de en vin­der, der kan gi­ve dig af­kast.her er Bitco­in ik­ke den ene­ste mu­lig­hed, og der er tu­sind­vis af an­dre mønt­er at væl­ge mel­lem. Nye va­luta­er kom­mer he­le ti­den til. I den­ne sek­tion ta­ger vi et kig på 16 af de mest po­pu­læ­re og in­ter­es­san­te kryptovalu­taer og gi­ver dig et over­blik over dem. Her får du in­for­ma­tion om hver en­kelt mønt­en­hed og dens bag­grund. Du kan læ­se om kur­s­ud­vik­ling og hvil­ke fa­re­sig­na­ler, der fin­des. Vi har og­så in­klu­de­ret et link til den of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de, så du kan få of­fi­ci­el­le op­lys­nin­ger og nyhe­der. Der er ik­ke ta­le om in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning, men blot grund­læg­gen­de op­lys­nin­ger om den rej­se, du må­ske be­væ­ger dig ud på. Det er vig­tigt, at du he­le ti­den hol­der dig op­da­te­ret om kryp­tova­luta­ens ak­tu­el­le ud­vik­ling. For at hjæl­pe dig brin­ger vi gra­fer over, hvor­dan va­luta­en har ud­vik­let sig på co­in­mar­ket cap. Så kan du be­døm­me ud­vik­lin­gen over tid. Al­le va­luta­er har væ­ret ud­sat for ned­gang i star­ten af 2018, hvil­ket er al­min­de­ligt. Men det er vig­tigt, at du tjek­ker hver en­kelt mønt­en­hed for at se, hvor­dan den har kla­ret sig og op­da­te­rer med de se­ne­ste nyhe­der, in­den du be­slut­ter dig for at in­ve­ste­re - præ­cis som til­fæl­det er med al­min­de­li­ge va­luta­er.

Vi har med­ta­get den pro­cent­vi­se ge­vinst, som hver mønt præ­ste­re­de i 2017, så du kan se, hvil­ke der kla­re­de sig bedst. Imid­ler­tid er af­ka­stet i 2017 in­gen ga­ran­ti for sam­me re­sul­tat i 2018.

Vær op­mærk­som på, at den­ne vej­led­ning er kun en over­sigt over nog­le in­ter­es­san­te va­luta­er og ik­ke en an­be­fa­ling til at in­ve­ste­re i dem. Som al­tid skal du om­hyg­ge­ligt un­der­sø­ge et­hvert po­ten­ti­elt køb og nå frem til di­ne eg­ne kon­klu­sio­ner.

Vi hav­de ik­ke plads til at gå i dyb­den med al­le va­luta­er, og der er mas­ser af an­dre, der kan ha­ve din in­ter­es­se. Husk at un­der­sø­ge mar­ke­det grun­digt, så du ik­ke in­ve­ste­rer i en dår­lig mønt el­ler kom­mer i klø­er­ne på svind­le­re.

Und­gå fi­du­ser

Pro­ble­met med kryp­tova­lu­ta er, at folk er så ivri­ge ef­ter at tjene pen­ge, at det glem­mer al for­nuft. Nog­le fir­ma­er ud­nyt­ter det­te ved at lan­ce­re nye kryp­topro­duk­ter med sto­re og hur­ti­ge ge­vin­ster som lok­kemad.

Hvor ivri­ge folk er ef­ter hur­tig rig­dom vi­ser fæ­no­me­net Pon­zi­co­in, som blev op­ret­tet som en jo­ke for at ad­va­re folk om ri­si­kab­le va­luta­er. Pon­zi­co­in, der blev be­skre­vet som ”ver­dens før­ste le­gi­ti­me Pon­zi­o­rd­ning”, var et sy­stem ba­se­ret på sne­di­ge kon­trak­ter. Man køb­te mønt­er på en kon­trakt, som au­to­ma­tisk for­dob­le­de pri­sen på mønt­er­ne, hver gang 100 blev solgt.

Sy­ste­met er fuld­stæn­dig tå­get og uhold­bart i det lan­ge

løb og frem­hæ­ver pro­ble­met med nog­le va­luta­er. Man­ge in­ve­ste­re­de i Pon­zi­co­in, men bag­man­den luk­ke­de det ned.

- Vi hå­ber, al­le har få­et et sundt grin, men vi luk­ker ned. Det­te var en pa­ro­di, en jo­ke. Jeg solg­te al­drig no­gen af mi­ne Pon­zi­co­ins .Vær for­sig­tig, når du in­ve­ste­rer i kryptovalu­taer, især dem der lig­ner py­ra­mi­de­ord­nin­ger - det er spe­ku­la­tion og gam­bling ...og pen­ge kom­mer nu en­gang ik­ke fly­ven­de gen­nem luf­ten.“for­tal­te han på Pon­zi­co­in hjem­mesi­de.

An­dre men­ne­sker prø­ver at pum­pe kur­sen op, snup­pe fortje­ne­sten og for­la­de mar­ke­det, for­di der al­tid står nye in­ve­sto­rer pa­ra­te til at kø­be . At und­gå dis­se ty­per af svin­del kan væ­re svært, især for­di nog­le er go­de til at an­ven­de “pump and dump”stra­te­gi­en. Al­li­ge­vel er der nog­le ken­de­tegn, der kan sik­re, at du ik­ke ud­sæt­tes for svin­del: stil dig selv nog­le helt enk­le spørgs­mål.

Hvad er me­nin­gen med den nye mønt?

Hvis du øn­sker at in­ve­ste­re i en ny mønt, så spørg hvor­for den er etab­le­ret. For ek­sem­pel: lø­ser den et be­stemt pro­blem, el­ler er den ret­tet mod et be­stemt mar­ked? Den­ne form for in­for­ma­tion er af­gø­ren­de, da du skal vi­de om mønt­en har en frem­tid el­ler ej.

Hvor meget får ud­by­der­ne?

Va­luta­ens of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de skal for­tæl­le dig, hvor man­ge mønte der ud­by­des og ud­buds­pe­ri­o­den. Det­te kan gi­ve dig et fin­ger­peg om mønt­ens kva­li­tet. Hvis ud­by­der­ne har man­ge mønt­er og kan sæl­ge med det sam­me, er mønt­en ri­si­ka­bel.

Hvad si­ger an­dre?

Læs nyheds­web­s­te­der og se, hvad an­dre me­ner om va­luta­en. Vo­res vej­led­ning på si­de 22 kan hjæl­pe dig med at fin­de på­li­de­li­ge in­for­ma­tions­kil­der.

Hvor hur­tigt steg pri­sen?

Når en va­lu­ta be­gyn­der at sti­ge og du op­da­ger, at den vok­ser hur­tigt, skal du væ­re for­sig­tig med at in­ve­ste­re. Stu­der pris­di­a­gram­mer­ne på co­in­mar­ketcap.com for at se, hvor hur­tigt pri­sen gik op: en hur­tig stig­ning i en kort pe­ri­o­de kan pe­ge på, at mønt­en bli­ver pum­pet op i pris. Det­te re­sul­te­rer nor­malt i en ned­ad­gå­en­de kor­rek­tion, der kom­mer hur­tigt.

Hvor hur­tigt faldt pri­sen?

Hvis en va­lu­ta har hi­sto­ri­ske da­ta, skal du kig­ge ef­ter mistæn­ke­li­ge kur­ver, hvor pri­sen steg og faldt i en kort pe­ri­o­de. Det­te er et klas­sisk “pump and dump”-tegn.hvad en mønt gør ef­ter en “pum­pe og dump”-si­tu­a­tion er imid­ler­tid in­ter­es­sant. Hvis en va­lu­ta genop­ret­ter sig og bli­ver sta­bil, el­ler får en op­ad­gå­en­de ten­dens, kan den væ­re en lang­sig­tet vin­der. Ana­ly­ser nø­je for at sik­re dig, at du ik­ke in­ve­ste­rer i en fu­ser. Hvis pri­sen fal­der og al­drig når til­ba­ge til et hø­je­re ni­veau, skal du sik­kert und­gå at in­ve­ste­re i den­ne va­lu­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.