Bitco­in

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Bitco­in star­te­de kryp­tova­lu­ta-bøl­gen til­ba­ge i 2009. Når det gæl­der pris og mar­keds­vo­lu­me er Bitco­in sta­dig sto­re­bror og of­te be­skre­vet som en er­stat­ning for guld. Den er og­så en nyt­tig va­lu­ta ved over­før­sel mel­lem lan­de, selv­om den ik­ke overalt kan bru­ges på sam­me må­de som tra­di­tio­nel va­lu­ta. Ef­ter at ha­ve haft en fæ­no­me­nal vækst i 2017 er Bitco­in i skri­ven­de stund fal­det. Det­te skyld­tes yder­li­ge­re re­gu­le­ring og og­så yder­li­ge­re be­skyld­nin­ger om, at mønt­ens vær­di er ble­vet ma­ni­p­u­le­ret. Når det er sagt: hvis no­gen va­lu­ta på lang sigt har go­de mu­lig­he­der, vil det sik­kert væ­re Bitco­in. Ved for­nuf­tig og om­tænk­som investerin­g vil man kun­ne se yder­li­ge­re af­kast ef­ter at va­luta­en har ramt bun­den.bitco­in er og­så en nyt­tig va­lu­ta at bru­ge, da den er stan­dard han­delsva­lu­ta i kom­bi­na­tion med al­min­de­lig va­lu­ta.

Va­luta­ko­de

BTC

Max an­tal:

21.000.000 BTC

Hø­je­ste vær­di

$20.000

2017 æn­dring:

1.369%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

bitco­in.org

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.