Ver­ge

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Selv om al­le kryptovalu­taer har en vis ano­ny­mi­tet, re­gi­stre­res al­le transak­tio­ner sta­dig i blok­kæ­den (blockchain). Og med øget re­gu­le­ring og ud­veks­ling af in­for­ma­tio­ner er der hos nog­le en be­kym­ring for, at kryp­tova­luta­er­ne ik­ke helt så sik­re, som de ple­jer

Va­luta­ko­de:

VRX

at væ­re. Her kom­mer ind Ver­ge ind i bil­le­det. Re­bran­ded fra Do­geco­in­dark er mønt­en de­sig­net til at væ­re fuld­stæn­dig ano­nym og umu­lig at spo­re. Iføl­ge den of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de bru­ger Ver­ge fle­re ano­ny­mi­tets­sik­re­de net­værk som Tor og I2P. Bru­ge­rens Ip-adres­ser er be­skyt­tet, og transak­tio­ner­ne er helt umu­li­ge

Max an­tal:

16.555.000.000 VRX

at op­spo­re. For per­so­ner, der be­kym­rer sig om, at re­ge­rin­ger og an­dre ”spio­ne­rer” mod dem og de­res transak­tio­ner, er Ver­ge en in­ter­es­sant mu­lig­hed. Bort­set fra den to­ta­le ano­ny­mi­tet er Ver­ge skabt til at væ­re det sam­me som Bitco­in: en dag­lig kryp­tova­lu­ta. Sid­ste år kom Ver­ge i fo­kus ef­ter at Jo­hn Mca­fee twe­e­te­de om

2017 pri­ce chan­ge:

1.011,718%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

sy­ste­met. Den har haft et pris­drop ef­ter en fin de­cem­ber, men ud­sig­ter­ne sy­nes go­de. I be­tragt­ning af den skrap­pe­re re­gu­le­ring på kryp­to­mar­ke­det kan en “pri­vat” mønt sag­tens få suc­ces.

ver­gecur­ren­cy.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.