Mo­nero

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Mo­nero er en an­den kryp­tova­lu­ta de­sig­net med “pri­vat­li­vets fred” i tan­ker­ne. Selv om ho­ved­til­gan­gen er of­fent­lig, er net­vær­ket de­sig­net til at slø­re af­sen­de­ren, mod­ta­ge­ren og transak­tions­pro­ces­sen. På bag­grund af myn­dig­he­der­nes øge­de kon­trol har Mo­nero få­et stor op­mærk­som­hed,

Va­luta­ko­de:

XMR

og der har væ­ret ryg­ter om, at net­vær­ket bli­ver brugt af kri­mi­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Mo­neros be­skyt­tel­se af pri­vat­li­vet be­ty­der, at net­vær­ket har an­dre bru­ge­re med an­dre mønt­er. For at be­skyt­te pri­vat­li­vet har nog­le bru­ge­re veks­let de­res va­lu­ta til Mo­neros XMR. Mo­nero-net­vær­ket bru­ges der­ef­ter til at over­fø­re pen­ge­ne sik­kert, hvor­ef­ter mod­ta­ge­ren

Max an­tal:

Ik­ke be­kræf­tet

kon­ver­te­rer XMR til en an­den va­lu­ta. Den­ne me­to­de er dog ik­ke ab­so­lut idi­ot­sik­ker. Mo­nero er eg­net til mining via CPUEN, hvil­ket har ført til, at nog­le hjem­mesi­der in­te­gre­rer ko­der med hen­vis­ning til Mo­nero. Det­te kan væ­re et al­ter­na­tiv til al­min­de­li­ge re­k­la­mer, og på kan­ten af det til­la­de­li­ge, men nog­le hjem­mesi­der har gjort det li­stigt. Cy­ber­kri­mi­nel­le

2017 pris­æn­dring:

2.398%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

get­mo­nero.org

har in­fi­ce­ret web­s­te­der med Mo­nero-ko­der i håb om at “tøm­me” an­dres com­pu­te­re. Mo­nero hav­de et godt af­kast i 2017, men har op­le­vet et pris­fald i 2018. Pri­sen er dog for­holds­vis sta­bil, og mønt­en kan godt ha­ve en frem­tid for sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.