NEO

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

NEO er en blo­ck­chain­ba­se­ret kryp­tova­lu­ta, skabt i Ki­na. Li­ge­som Et­he­re­um er den de­sig­net til op­ret­tel­se af “smar­te kon­trak­ter” og ud­vik­ling af di­gi­ta­le ak­ti­ver. Sy­ste­met ope­re­rer og­så med en an­den kryp­tova­lu­ta kal­det GAS. Den an­ven­des som brænd­stof til plat­for­men, som der­ef­ter bru­ges til

Cur­ren­cy co­de: NEO

at be­ta­le for etab­le­ring af smar­te kon­trak­ter el­ler an­det. In­ter­es­sant nok er den mind­ste en­hed 1 NEO, og den kan ik­ke op­de­les i min­dre. Det gør den meget an­der­le­des end an­dre kryptovalu­taer, hvor hand­ler kan fin­de sted i brøk­de­le af en mønt. NEO er de­sig­net til at væ­re hur­tig, idet net­vær­ket kan un­der­støt­te op til 10.000 transak­tio­ner pr. se­kund.

Max an­tal: 100.000.000 NEO

Den­ne ha­stig­hed kom­bi­ne­ret med “smar­te kon­trak­ter” har vist, at NEO har en mas­se for­de­le. Som føl­ge her­af fik den et flot af­kast gen­nem 2017 og end­da og­så i star­ten af 2018. Mønt­en be­gynd­te dog at fal­de i pris i mid­ten af fe­bru­ar. Ki­na er ik­ke sær­ligt be­gej­stret for kryp­tova­lu­ta, men NEO har ar­bej­det hårdt på at spil­le ef­ter reg­ler­ne. Som føl­ge her­af har

2017 pris­æn­drin­ger: 53.452% Of­fi­ci­el web­s­i­te: neo.org

Ki­nas stør­ste kryp­tova­lu­ta kun­net gø­re det godt, mens an­dre mønt­er be­gynd­te at få pro­ble­mer. Som en va­lu­ta for det asi­a­ti­ske mar­ked for­bli­ver NEO et in­ter­es­sant em­ne. At hol­de øje med pri­sen og med nyhe­der­ne fra Ki­na om even­tu­el re­gu­le­ring er nøg­len til suc­ces med den­ne sær­li­ge mønt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.